Veehouderij Nieuwsbulletin 4 – 2022

Beste Relatie,

Een voorjaar met uiteenlopende weersomstandigheden ligt achter ons, zomer 2022 vangt aan.
Veelal zit de 2e snede in de kuil en de mais groeit, dit gaat overal nog niet zonder de nodige tegenslagen van vreterij agv vogels en ritnaalden, maar ook door waterschade van de (locale overvloedige) neerslag in het pinksterweekend.
Wederom zien we dat ontwatering van percelen van groot belang is, onderhoud van greppels en drainage maar ook vlak of rond leggen van percelen zorgt voor voldoende waterafvoer.
Maar ook structuurbederf (verdichte bodem), te schrale bemesting en te lage pH zorgen ervoor dat gewassen onvoldoende groeien en achterstand laten zien.

Achterhaal de oorzaak van een slechte of achterblijvende groei, maak plannen voor perceels onderhoud voor ontwatering, kijk bodemanalyses na voor mogelijke noodzaak bekalken of calcium en organische stof aanvoer en bemest gewassen zoals mais bij indien er een tekort aan nutriënten is.
Indien gewenst kunnen wij samen met u de bodemanalyses doornemen om tot een advies te komen.

Mais
Dit gewas heeft eind juni- begin juli een piekbehoefte aan Stikstof, diverse percelen laten een te lichte tot gele kleur zien agv een tekort aan stikstof. Bijbemesten is eenvoudig te realiseren door gebruik te maken van bladmeststoffen zoals Efficie- Nt of Powerleaf Stikstof plus.
Om uw gewas te beschermen tegen bladschimmels zoals o.a. bladvlekken, alternaria en stengelrot kan aan de bladmeststof een fungicide toegevoegd worden om het gewas langer te beschermen, vitaal te houden en stressbestendiger te maken. Tijdstip van bespuiting is vanaf eind juni tot eind van de bloei. Praktisch gezien adviseren we tot uiterlijk een week voordat de pluim verschijnt om gebruik te maken van buigzame mais tijdens de behandeling.
Advies: 20 L Efficie Nt + 1 L Propulse of
20 L Powerleaf stikstof Plus + 1 L Propulse

Grasland

Kalibemesting.
Heeft u de 2e of 3e snede in de kuil, kijk dan eens kritisch naar de hoeveelheid Kali die met de organische mest is gegeven, gehalten in de mest vallen veelal tegen en Kali is van groot belang tijdens wat drogere perioden. Een gift van 90-120 kg zuivere kali doet dan vaak meer dan een extra
stikstof gift. Kali is een vrij aan te voeren element dus dat hoeft de belemmering niet te zijn.

Stikstof meststoffen.
We zien een toenemend gebruik van Ureumstikstof in de veehouderij, dit zowel in vloeibare- als korrelvorm. We adviseren dit al jaren en merken dat de voordelen van Ureum stikstof steeds breder gewaardeerd worden, dit komt uiteindelijk ten goede aan uw ruwvoer kwaliteit, bodem en gewas.
Mocht u hier nog geen gebruik van maken leggen wij graag de voordelen hiervan voor u uit.
Graslandvernieuwing.
Maak tijdig plannen om uw slechte percelen gras te vervangen, tijdstip van inzaaien is vanaf half augustus. Overweegt u klaver in te zaaien, zorg dan dat uw onkruidbestand beheersbaar is.

Overige gewassen.
We zien een toenemende belangstelling voor gewassen zoals Veldbonen en Voederbieten, teelten die van toegevoegde waarde kunnen zijn op uw bedrijf. Belangrijk is wel dat uw percelen en grondsoort hier geschikt voor zijn, twijfelt u hierover neem dan met ons contact op om te kijken wat mogelijk is.
Korte tips:

  • 1e week september staat maisdemo en licentieverlenging op de planning, nader bericht volgt.
  • Bereid u voor op het nieuwe GLB beleid, volg de site van RVO en meldt u aan voor de nieuwsberichten van RVO.
  • Bestrijd onkruid in uw graspercelen tijdig, zo blijft het beheersbaar, zeker in geval van Zuringsoorten kan achterstallig onderhouden jaren nadien nog voor problemen zorgen.
  • Kuilfolies, beschermkleden en zandslurven zijn uit voorraad leverbaar.
  • Groenbemester na de mais, naast grassen en rogge zijn er meer mogelijkheden, ook in eiwitproductie. Denk hier vast over na.

Met vriendelijke groet,
Team Adagro