Veehouderij Nieuwsbulletin 4 – 2021

Beste Relatie,

Ter voorbereiding van nazomer 2021 een schrijven met een aantal actualiteiten in voedergewassen in de veehouderij,

Na een bewogen voorjaar met alle weertypes, zware snedes gras met veel kg ds maar lage RE gehalten hebben we inmiddels te maken gehad met regionaal forse wateroverlast langs de rivieren met alle gevolgen van dien. Hoe ruwvoergewassen hier uit zullen komen is niet direct te zeggen, dit hangt mede af van de hoeveelheid water en tijdsduur hoelang een gewas onder heeft gestaan.
Komende dagen moet duidelijkheid geven hoe snel de waterafvoer is en wat eventueel nog gedaan kan worden aan de gewassen.

Grasland vernieuwen, wanneer scheuren?
 • Klei en Veengrond van 1 Februari t/m 15 september
  • Gewaskeuze na scheuren bepaalt uzelf, indien u na herinzaai wilt bemesten met N houdende meststof dient u een scheurmonster en bemestingsadvies te hebben.
 • Zand en Löss gronden van 1 juni t/m 31 augustus
  • Melden bij RVO in bovengenoemde periode
  • 50 kg N korting op N gebruiksnorm
  • Geen bemonstering nodig na scheuren

Blijvend grasland in Natura 2000 gebieden, dan is scheuren niet toegestaan.

Grasland vernieuwen is noodzakelijk als het aandeel goede grassen te laag is geworden en grassoorten zoals kweek en straatgras de overhand gaan vormen. Verstandig is om de percelen met een hoog aandeel slechte grassen te vernietigen dmv een bespuiting met Glyfosaat. Bewerk de oudere percelen met o.a. veel afgeharde kweek kort voor de bespuiting met bijvoorbeeld de weidesleep of cambridgerol om de actieve stof beter door de beschadigde planten te laten opnemen voor een beter resultaat. Geef de vernietigde zode voldoende tijd om af te sterven maar probeer kort voordat het perceel volledig geel verkleurd de grondbewerkingen te starten.
Controleer voor de herinzaai de volgende zaken:

 • Indien perceelligging te wensen overlaat, grondverzet (kilveren/schuiven) uitvoeren vooraf aan 2 bovenstaande punten.
 • Afwatering d.m.v. drainage of greppels op orde, er zit al snel een snede verschil op jaarbasis bij een goede ontwatering.
 • Zuurgaard (pH) en Koolzure kalkgehalte op de gewenste niveaus, raadpleeg hiervoor uw bodemanalyse. Bekalken is ook pleksgewijs mogelijk met taakkaarten en kalkstrooiers welke zijn uitgerust met GPS en weeginrichting. Taakkaarten kunnen door ons verzorgt worden.
 • Met name in oud grasland komen bodeminsecten zoals Emelten en Ritnaalden veelvuldig voor, dit zijn bedreigingen voor de nieuwe graszode. Vooraf bepalen hoe groot de bedreiging is kunnen we samen met u doen en eventueel (preventieve) maatregelen treffen.
Doorzaaien grasland

Uw percelen met een overwegend goede grasmat en soorten een update geven in het grassen bestand kan eenvoudig d.m.v. doorzaaien. Vaak is een hoeveelheid van 10 – 15 kg graszaad voldoende om deze percelen weer in optimale conditie te brengen met de nieuwste rassen.
Gebruik bij voorkeur hoofdzakelijk Tetraploïde soorten vanwege de snelle vestiging. Na het doorzaaien bewerken met weidesleep en dan aanrollen zorgt ervoor dat eventuele sleufjes snel dichtzitten waardoor het gras optimaal kan kiemen.
Voor herinzaai of doorzaai zijn diverse weidemengsels beschikbaar, welk mengsel op uw bedrijf het beste past is mede afhankelijk van de bedrijfsvoering, grondsoort en doel van het mengsel (weiden, weiden/maaien of enkel maaien). Dit geldt ook voor het wel of niet mengen met klaversoorten. Samen met u kunnen we tot een passend advies komen.

Onkruidbestrijding grasland nazomer/najaar.

We krijgen steeds meer vragen omtrent een goede bestrijding van de moeilijkere onkruiden zoals Ridderzuring, Berenklauw, Fluitenkruid en Jacobs Kruiskruid.
In een keer dit soort planten opruimen valt niet mee, beheersbaar maken is een betere term.
In de nazomer/najaar zijn de sapstromen van o.a. Zuringsoorten naar beneden gericht waardoor de bestrijding vaak beter resultaat geeft t.o.v. voorjaars bespuitingen.
Bestrijden van onkruiden in klaver – en kruidenpercelen blijft overigens wel een uitdaging, in kruidenpercelen zal dat pleksgewijs of handmatig moeten, in klaverpercelen zijn beperkte mogelijkheden voor volvelds toepassingen. Wij kunnen u hierin adviseren.

Ridderzuring in optimaal stadium om te bestrijden.

WIJZIGEN KBA-LICENTIE

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om rodenticiden te gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren en het personeel aanvullend te scholen. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb, via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Sinds begin 2017 gelden deze verplichtingen al voor het bestrijden van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Aanpassingen zijn nu nodig omdat het Ctgb heeft bepaald dat bij de volgende herregistratie van de middelen de huidige aanpak wordt uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen.
De scholing, examens en certificering zijn gebaseerd op het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK). In april 2021 zijn aanpassingen in het HIK vastgesteld en de eisen voor de bedrijfscertificering zullen dit najaar worden vastgesteld. Om duidelijk te maken hoe en wanneer personen van hun huidige situatie naar de nieuwe situatie kunnen komen is er een overgangsregeling vastgesteld.
De regels voor het omgaan met rodenticiden binnen en rondom agrarische bedrijfsgebouwen, gaan dus ook veranderen en de verwachting is dat een stevig aantal agrariërs daarom de KBA aantekening op de gewasbeschermingslicentie niet gaan verlengen. Wanneer de KBA aantekening niet wordt losgekoppeld van de gewasbeschermingslicentie, zullen er onbedoeld, ook gewasbeschermingslicenties niet verlengd worden. Herstel is dan alleen mogelijk via een examen. Omdat de ontkoppeling tot op heden maar heel beperkt is doorgevoerd heeft Bureau Erkenningen besloten om dit centraal door te voeren. Na 31 juli 2021 zullen er geen gekoppelde KBA / gewasbescherming licenties meer zijn. In een bericht van Bureau Erkenningen aan alle kennisaanbieders is het verzoek opgenomen om alle deelnemers aan kennisbijeenkomsten KBA, vóór zaterdag 31 juli te melden aan www.erkenningen.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Adagro