Veehouderij Nieuwsbulletin 6 – 2023

Geachte relatie,

We spreken over juli 2023 als deze nieuwsbrief bij u in mailbox of brievenbus zit. Een droge periode ligt achter ons en de verwachtte neerslaghoeveelheden voor de 1e helft van juli blijven beperkt ten tijde van het schrijven van dit bericht.

Wat betekend dat voor u? Benut de nog uit te rijden mest goed, voeg hier voldoende water bij om maximaal rendement te halen uit de stikstof van de drijfmest. Kijk kritisch waar nog kunstmest te strooien of spuiten en maak gebruik van de natuur in de vorm van het toepassen van stikstofbindende bacteriën uit producten zoals Blue N of Vixeran welke over uw gewassen gespoten kunnen worden in doseringen van 333 gr/ha (Blue N) of 50 gr/ha (Vixeran).

Beoordeel ook de opbrengsten gras van uw percelen en maak alvast een inschatting om de minder productieve percelen gras straks te vernieuwen of door te zaaien of wellicht in te plannen voor de maisteelt.

In het vorige nieuwsbulletin hebben we aandacht gevraagd voor de beschikbare Kali op uw graspercelen. Raadpleeg uw bodemanalyses, mestanalyses en neem maatregelen als de cijfers hierom vragen. Kali is een onderschat element in veel gewassen maar heeft een grote impact op opbrengst en kwaliteit.

Mais.
We zien langzamerhand dat de natte periode in het vroege voorjaar zijn sporen nalaat. Er is op veel percelen structuurbederf en er lijkt op veel plaatsen meer stikstof verloren te zijn gegaan door de vele neerslag eerder dit seizoen. Maatregelen om het maisgewas direct van extra stikstof te voorzien kan in de vorm van 20-30 Ltr Efficiënt-N-t28, al dan niet gecombineerd met een bladschimmelbespuiting met 1 Ltr Propulse. Pas dit toe als het gewas voldoende blad heeft, optimaal is 7-10 dagen voordat de pluim verschijnt. Vroegere toepassingen met enkel Efficiënt-N-t28 kunnen prima, voor een goed effect moet de mais voldoende blad hebben om de stikstof op te nemen, toepassen dan vanaf minimaal 6-8 bladeren, bijvoegen van extra elementen zoals o.a. Mangaan, Borium, Zink en ijzer kan met 3 Ltr Multimix.

Controleer uw perceelsranden van de maispercelen op onkruiden zoals haagwinde, vanuit de randen dringen dit onkruid het perceel steeds verder binnen, pleksgewijs naspuiten met de rugspuit kan dit probleem beheersbaar houden.

Grasland.
Tijdens droge perioden laten diverse onkruiden zoals Zuring soorten zich duidelijk zien, deze wortelen diep en zijn dominant aanwezig ten opzichte van het gras. Zuring in bloei zorgen voor duizenden zaden per plant nadien, die weer verspreiden over uw bedrijf. Ook aankoop van bijvoorbeeld gras of hooi met onbekende afkomst geeft het risico van aanvoer van onkruidzaden.

Tevens kan met vers gras voeren op stal onkruid aangevoerd worden waar uw melkvee bijzonder veel hinder van kan onder vinden met als gevolg gezondheid problemen en dalende melkproductie.

Zorg voor een juist grasland management waarin onkruidbeheersing een vaste plaats heeft. Zo voorkomt u veronkruiding en dat er een inhaalslag gemaakt moet worden om alles weer beheersbaar te krijgen. Met een passend advies kunnen wij u bijstaan in het nemen van de juiste beslissingen.

Korte tips.

  • Donderdag 31 Augustus staat onze maisdemo met bijbehorende licentieverlenging gepland, noteer deze datum alvast, nader bericht volgt.
  • Percelen waar drainage, greppels, zuurgraad of Calcium aandacht vragen, maak een plan om in de nazomer/najaar hier werk van te maken, tijd gaat snel, plannen is essentieel.
  • Eco activiteit in de vorm van onderzaai gedaan in uw maisgewas, bewaar uw labels en facturen minimaal 5 jaar, direct na de oogst moet de onderzaai zichtbaar zijn, 80% van de grond moet bedekt zijn en minimaal laten staan tot 1 december. Verder is geen chemische gewasbescherming toegestaan na de oogst van het hoofdgewas.
  • Langjarig grasland opgegeven in de Gecombineerde Opgave? Let dan op, onkruidbestrijding mag slechts op 10% van de oppervlakte van het perceel.
  • Luzerne gezaaid n.a.v. het GLB, let op, 2e en 3e jaar van de luzerne geldt er voor deze oppervlakte geen stikstof gebruiksnorm.
  • Blijf op de hoogte van alle GLB regelingen, raadpleeg met regelmaat de RVO site en meld u aan voor de digitale nieuwsbrief. https://www.rvo.nl/onderwerpen/contact > rechts onderaan deze pagina kunt zich aanmelden.
  • In bezit van Bewijs van Vakbekwaamheid (spuitlicentie), log met regelmaat in op www.erkenningen.nl om uw studievorderingen te bekijken en welke bijeenkomst u nog moet volgen.

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.