Veehouderij Nieuwsbulletin 5 – 2023

Geachte relatie,

Inmiddels zitten meerdere snede’s gras in de kuil, de combinatie van een natte ondergrond en betrekkelijk hoge temperaturen zorgden voor een snelle grasgroei. Ook het zaaien van mais loopt op een einde, doordat het weer meewerkt en er veel zaaicapaciteit is, zit de meeste mais eind mei in de grond. Na een natte periode hebben we nu te maken met sterk drogend weer en dat vraagt alertheid in de ruwvoer gewassen.

Bij grasland is het zinvol om eens naar de Kali toestand in de bodem te kijken, zowel naar voorraad in de bodem als naar de beschikbare kali. Ook in de rundveemest zijn kali gehalten lager als in het verleden en komt er dus minder in uw gewas terecht. Kali is een element dat zorgt met name voor vochtregulering in de plant en tijdens droge perioden is een aanvullende kali bemesting in grasland vaak nuttiger als extra stikstof toedienen.

Geef een gift van 150-200 kg Kali 60 na de 2e en/of na de 3e snede of raadpleeg uw bodemanalyse en bemestingsadvies. Heeft u de mais gezaaid in te droge grond, zorg dan dat deze percelen vooropkomst van de mais aangerold worden en beregen het perceel op tijd om het gewas te laten starten.

Onkruid op maispercelen.
Wij krijgen regelmatig vragen omtrent onkruidbestrijding op de maispercelen. Door het niet mogen toepassen van Glyfosaat (Planet Proof) kan zeker bij een niet kerende grondbewerking de aanwezige onkruiden voor bijzonder veel hinder zorgen. Door mechanische bewerkingen kunt u wel resultaat boeken maar dat lukte ook niet altijd in de afgelopen periode. Door een split-up in de onkruidbespuitingen na opkomst van de mais te maken kunnen we het onkruidbestand wel beheersbaar houden. Geef dit wel tijdig aan bij uw loonwerker i.v.m. de planning.

GLB 2023 en gewassen.
Door het nieuwe GLB beleid is er meer vraag ontstaan naar alternatieve (eiwit) gewassen. Voorbeelden hiervan zijn veldbonen, luzerne of mengsels van bijvoorbeeld luzerne en klaver.

Deze gewassen vragen wel om aandacht om de teelt te laten slagen. In de teelt van winterveldbonen is de ziektedruk van bladschimmels bijzonder hoog (geweest) door het natte voorjaar. Tijdige bescherming is/was dan een bittere noodzaak, ook in zomerveldbonen dient een tijdige bescherming tegen schimmels en plaaginsecten zoals bladrandkever en luizen uitgevoerd te worden.

Gewassen als luzerne of mengsel van luzerne en klaver (Luzernemax) vragen om een voldoende hoge pH, een juiste bemesting (weinig stikstof en voldoende fosfaat en kali) om het gewas te laten groeien. Maai deze gewassen niet te kort af (stoppellengte 8 cm), zorg voor een lage bandenspanning en berijdt deze percelen niet onnodig. Bij toedienen van dierlijk mest geniet een sleepslangmachine de voorkeur.

Lege verpakkingen Gewasbeschermingsmiddelen. STORL inzameling
Maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid van producent en een update voor het inzamelen van resten maakt dat STORL werkt aan een nieuw inzamelsysteem voor lege gespoelde verpakkingen en resten in de landbouw. Lege gespoelde cans van gewasverzorgingsproducten worden nu via het bedrijfsafval afgevoerd en verbrand, maar dit hoogwaardige materiaal kan prima gerecycled worden.

Na de pilot voor inzameling van lege gespoelde cans in 2022 rolt STORL de inzameling uit naar andere regio’s in Nederland. Dit in samenspraak met uw distributeur van gewasverzorgingsproducten.

Zodra we kunnen gaan inzamelen met een afvalverwerker in een regio, kunt u als teler starten met het verzamelen van de lege plastic cans, mits deze regio vermeld is op de website van STORL. Via de website van STORL kunt u zich aanmelden zodra uw regio openstaat. Dat wil zeggen dat er in een bepaalde regio binnen een straal van 20 – 25 km zakken zullen worden ingezameld. Op de website kunt u vinden op welke manier de inzameling plaats zal vinden. Een aantal werkdagen voor inzameling krijgt u informatie van STORL over het juiste tijdstip van inname en wordt u gevraagd hoeveel zakken u in wilt leveren.

De voorwaarde van inzameling zijn de volgende:

  • Lege cans dienen schoon gespoeld te zijn. Dus geen resten in de can!
  • Cans dienen droog te zijn. 3x uitschudden is voldoende om ze leeg te krijgen.
  • Cans dienen te worden aangeboden in STORL 400 liter zakken.
  • Cans aanbieden zonder dop. Doppen kunnen na het spoelen worden aangeboden bij het bedrijfsafval.

Zakken zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij uw leverancier van gewasverzorgingsproducten. Belangrijk: als bij inzameling blijkt dat er vloeistof onder in de zak zit, de cans vervuild zijn of als er doppen op de cans zitten wordt de zak door de inzamelaar niet ingenomen.

Voor resten en restanten is er een inzamel campagne voorzien in 2024. Op de website www.storl.nl vindt u meer informatie. Het nieuwe STORL-systeem wordt ondersteund door LTO, Cumela, Agrodis, Croplife. U betaalt alleen de kostprijs van de zakken. Het inleveren is gratis. Mochten er vragen zijn over het systeem dan kunt u uw leverancier raadplegen of de contactpersoon van STORL. Meer informatie vindt u op www.storl.nl

Grasland onkruidbestrijding.
Door de natte periode die achter ons ligt lukte het niet altijd om de gewenste bestrijding van Ridderzuring uit te voeren. Vaak zijn deze planten in het voorjaar ongeveer 10-14 dagen na het maaien weer in het optimale stadium van bestrijden, d.w.z. een omvang van een etensbord, gezond blad en maximaal 10% van de planten waar een stengel in voorkomt. Denk eraan dat zuringplanten diep wortelen, dus bij droge omstandigheden door blijven groeien en tevens enorm veel zaad vormen waar u weer jarenlang “plezier” van kunt hebben. Plan tijdig een bestrijding in tegen deze onkruiden.

Korte tips.

  • Straks geen ruimte meer om kunstmest te strooien in grasland, overweeg dan Vixeran of Blue N te spuiten op uw grasland, deze natuurlijke stikstofbinders kunnen ongeveer 30-40 kg N uit de lucht binden. Pas dit toe ongeveer 7 dagen na het maaien als het gras weer groen ziet.
  • Houdt uw Bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) actueel, log met enige regelmaat in bij www.erkenningen.nl om uw studievordering te bekijken of welk onderdeel u nog moet volgen.

 

Vriendelijke groet, 

Team ADAgro BV.