Veehouderij Nieuwsbulletin 1 – 2022

Beste Relatie,

Inmiddels zijn de eerste weken van 2022 weer gepasseerd en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang. Onzekerheid over het verkrijgen van de derogatie 2022, het nieuwe 7e AP en veranderingen vanaf 2023 in het GLB beleid vragen de nodige aandacht.
Ook de gestegen energieprijzen met deels daaraan gekoppelde prijzen voor meststoffen geven weer de nodige uitdagingen voor 2022.
Middels deze nieuwsbrief willen wij u op een aantal zaken attenderen.

Mais zaaien op zand en Lössgronden:

  • Percelen dienen aangemeld te worden in de periode van 1 Januari tot  15 Februari 2022. Wijzigingen ( alleen afmelden van percelen ) kunnen doorgegeven worden tot 14 maart 2022.
  • Het uitrijden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland waar mais geteeld gaat worden is pas toegestaan vanaf 15 maart 2022.
  • Mais zaaien op gescheurd grasland, dan mag u dit jaar 85 kg N minder per ha gebruiken (was 65 kg), dit als gevolg voor de latere inzaai van vanggewassen 2021. (wordt nog wettelijk vastgelegd)

Geldigheid bodemanalyses.
Hieronder ziet u een overzicht tot wanneer bodemanalyse geldig zijn voor berekening van de gebruiksruimten  fosfaat;

Dag van het bemonsteren Geldig tot en met
16 mei 2018 t/m 15 mei 2019 15 mei 2022
16 mei 2019 t/m 15 mei 2020 15 mei 2023
16 mei 2020 t/m 31 december 2020 15 mei 2024

Bemesting gewassen.
Neem vooraf aan uitrijdseizoen een analyse van de aanwezig mest op uw bedrijf, gerichte bemesting is van belang en kan mogelijk een besparing opleveren in kunstmest. Om drijfmest optimaal te verdelen en te benutten bied toevoegen van water zeker meerwaarde.
Teeltvrije zones 2022.
Teeltvrije zones moeten worden aangehouden langs watervoerende sloten en greppels die tussen 1 april en 1 oktober water bevatten. Vanaf 2023 moet u rekening houden met aangepaste teeltvrije zones die waarschijnlijk 2 meter worden, met uitzonderingen die zowel breder als smaller kunnen zijn.

Gewas Teeltvrije zone
Grasland 50 cm mag niet gespoten en niet bemest worden, hier mag wel gras staan.
Mais en Granen 50 cm
(Voeder)bieten 50 cm

(Alternatieve) voedergewassen.
We zien langzaam aan het areaal alternatieve voedergewassen zoals voederbieten, luzerne/klaver/grasmengsels, veldbonen, MKS en CCM en granen toenemen. Welke mogelijkheden bij u kunnen passen bespreken we graag met u. Let wel op, vaak zijn er in de gras en maisteelt nog voldoende verbeteringen door te voeren waarbij kwaliteit en opbrengst geoptimaliseerd kunnen worden. Eenvoudig zaken zoals keuze van stikstofvormen uit kunstmest, in-of doorzaai van klavers in grasland kan de opbrengst ten goede komen en het gebruik van kunstmest reduceren. Ook gerichte bemesting en gebruik van startgranulaat (Powerstart Azul) in mais geven een vlotte start en bladbemesting eventueel gecombineerd met een bladschimmelbestrijding leidt tot zwaardere kolven en daardoor een hogere droge stofopbrengsten. Ook de juiste rassenkeuze van mais (pas het ras aan op uw bedrijfsomstandigheden) kan wel degelijk het verschil maken.

Gewasbeschermingsmiddelen en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.
Elk gewasbeschermingsmiddel heeft een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG).
Dit WG kan met enige regelmaat wijzigen, u kunt dat zien aan de zgn. W code. In de toelatingsdatabank is na te gaan wanneer gebruiksvoorschrift gewijzigd is.
Een wijziging kan inhouden dat bijvoorbeeld een Veiligheidstermijn wijzigt of dat een Driftreductie Techniek of Dop verandert. Ook kan de dosering, interval of teeltvrije zone veranderen. Houdt hiermee rekening als u een registratie van de middelen moet invullen. Controleer dit vooraf altijd om later problemen te voorkomen.

Korte tips

  • Houdt rekening met percelen welke gelegen zijn in Grondwaterbeschermingsgebieden, in deze gebieden zijn diverse gewasbeschermingsmiddelen niet toegelaten.
  • Op de site www.toolboxwater.nl kunt u Emissiescans invullen, hier worden maatregelen aangegeven waardoor emissie van gewasbeschermingsmiddelen voorkomen kan worden.
  • KBA licentie;

In juli 2021 zijn alle gekoppelde KBA-licenties ontkoppeld van de spuitlicentie. Vele van u had dit voor die tijd zelf al gedaan en daarbij een duplicaat-pas aangevraagd.
Voor diegene waarvan de spuitlicentie en/of de KBA-licentie vanaf juli 2021 is vernieuwd voor 5 jaar en de ontkoppeling door Erkenningen is geregeld, ontvangen enkel de nieuwe spuitlicentie (uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming) als fysieke pas thuis. De KBA-licentie wordt NIET als losse pas meegestuurd. Uw nieuwe KBA-licentie bestaat wel en kan u terugvinden via www.erkenningen.nl Hier staat uw KBA-licentienummer en kan u alsnog een duplicaat-pas aanvragen.
Als u de App van Bureau Erkenningen download op uw telefoon en daarop met uw gebruikersnaam en wachtwoord inlogt, dan is dit ook voldoende om de KBA licentie aantoonbaar te hebben.
Om bij ons Rodenticiden te kopen, hebben wij het nieuwe KBA-licentienummer nodig en de vervaldatum. Omdat u geen pas thuis hebt gekregen, hebben wij dus geen actuele gegevens van u ontvangen betreft de KBA-licentie. Deze heeft u wel benodigd indien u dus Rodenticiden aankoopt.

Met vriendelijke groet,
Team Adagro