Veehouderij Nieuwsbulletin 1 – 2021

Middels deze nieuwsbrief willen wij u tijdig informeren over een aantal actuele zaken rondom wetswijzigingen in teelten, gewasbescherming, grondwaterbeschermingsgebieden en bemesten met drijfmest.

Teeltvrije zones

Teeltvrije zones moeten worden aangehouden langs watervoerende sloten en greppels die tussen 1 april en 1 oktober water bevatten.

Gewas Teeltvrije zone
Grasland 50 cm mag niet gespoten en niet bemest worden, hier mag wel gras staan.
Mais 50 cm
voederbieten 50 cm

Mais op zand- en lössgrond en toedienen drijfmest

 • U meld bij het RVO op welke percelen u mais gaat telen.
  • Melden kan in de periode 20 januari 2021 tot 15 februari 2021
 • Het uitrijden van drijfmest op maispercelen mag vanaf:
  • 15 maart
  • Dit om de tijd tussen bemesten en het gewas te verkorten. Dit maakt de kans klein voor uitspoeling van Nitraat en fosfaat.

Grondwaterbeschermingsgebieden

 • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden waarbij het grondwater gebruikt wordt voor drinkwater. In Nederland komt 60% van ons drinkwater uit deze gebieden.
 • Er wordt nu steeds strenger gecontroleerd op grondwaterbeschermingsgebieden dan in het verleden.
 • In deze gebieden is het verboden om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor deze bronnen.
  • Op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen is te vinden of een gewasbeschermingsmiddel gebruikt mag worden in zo’n gebied. Dit is te vinden onder de toepassingsvoorwaarden
 • Bij het in overtreding gaan bij het gebruik van een verboden middel in een grondwaterbeschermingsgebied staat een boete voor van 1500 euro en het kan gevolgen hebben op teler die GLB-inkomststeun ontvangen door een korting op de toeslagrechten.
 • Grondwaterbeschermingsgebieden kan je vinden om meerdere manieren:

Powerstart Azul

Powerstart Azul (voorheen Recy P) is een granulaat dat de maisplant helpt in de begin ontwikkeling. Deze Powerstart bevat sporen elementen en biostimulanten die de plant helpen met het opnemen van nutriënten uit de bodem. Daarnaast stimuleren de bacteriën de groei van de wortels. Dit garandeert een snelle en egale start, zeker onder minder goede groeiomstandigheden.

Dit granulaat bevat ook fosfaat. Dit fosfaat is herwonnen en mag gebruikt worden op derogatiebedrijven. De hoeveelheid die gegeven wordt is 25-30 kg per hectare.

Korte tips

 • Denk tijdig aan het gebruik van de GB monitor en erf- en perceelsemissiescans

Wij hopen u met dit nieuwsbulletin van dienst te zijn, uiteraard willen wij ook graag persoonlijk met u meedenken.

Vriendelijke groet
Team ADAgro