Nieuwsbulletin Veehouderij

Grasland vernieuwen
Grasland vernieuwing of inzaaien van nieuwe percelen kan wanneer er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Scheuren of vernietigen mag afhankelijk van de grondsoort maar bepaalde periode van het jaar. Als aan deze voorwaarden is voldaan zijn er verschillende zaken die van invloed zijn op de opbrengst en kwaliteit van het nieuwe grasland.

Grasland scheuren of vernietigen
Kleigrond
Van 1 februari tot en met 15 september
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct aansluitend op de vernietiging een stikstofbehoeftig gewas teelt. De lijst van stikstofbehoeftige gewassen kunt u vinden op de site van de rvo.
U bemest het stikstofbehoeftig gewas volgens een bemestingsadvies. Dit advies is gebaseerd op een bodemanalyse. Deze analyse laat u doen door een geaccrediteerd laboratorium.

Van 1 november tot en met 31 december
U mag in deze periode het grasland vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras is.

Veengrond
Van 1 februari tot en met 15 september
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct aansluitend op de vernietiging een stikstofbehoeftig gewas teelt.
U bemest het stikstofbehoeftig gewas volgens een bemestingsadvies. Dit advies is gebaseerd op een bodemanalyse. Deze analyse laat u doen door een geaccrediteerd laboratorium.

Zandgrond
Van 1 februari tot en met 10 mei
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct aansluitend op de vernietiging een stikstofbehoeftig gewas teelt.
U bemest het stikstofbehoeftig gewas volgens een bemestingsadvies. Dit advies is gebaseerd op een bodemanalyse. Deze analyse laat u doen door een geaccrediteerd laboratorium.

Van 1 februari tot en met 31 mei
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct aansluitend op de vernietiging gras teelt.

Vrijstelling herstel schade door droogte en vraat door dieren.
Heeft u schade aan de graszode door droogte, vraat door dieren die in de graszode leven en wilt u dit herstellen? Dan kunt u tot en met 31 augustus vrijstelling aanvragen voor het vernietigen van een perceel of een perceelgedeelte grasland op zandgrond of lössgrond. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarde kunt u vinden op de site van de RVO.

Verbeteren Grasland
Loop in een W-vorm door het perceel en bepaal het aandeel goede grassen. Is dit 80% of meer, dan is de kwaliteit goed. Is het minder, dan is doorzaaien aanbevolen. Is het aandeel goede grassen lager dan 60% of het aandeel kweek 20% of meer, dan is scheuren en opnieuw inzaaien de enige economisch verantwoorde optie.

Doorzaaien grasland
Doorzaaien is een investering die zich snel terugbetaalt in drogestof- én voederwaardeopbrengst van het gras. Veel loonwerkers met nieuwe, brede doorzaaimachines realiseren nu ook nog een hoge capaciteit per uur. De meeropbrengst in voederwaarde na doorzaaien is al snel € 150,- of meer per hectare (1.000 VEM extra ter waarde van € 0,15).

(Her)inzaai grasland
Om het juiste grassenmengsel te kiezen voor (her)inzaai grasland is het belangrijk eerst een aantal factoren te weten:

1. Doel: beweiden en/of maaien
2. Teeltduur:
a.Tijdelijk grasland (1 tot 3 jaar)
b.Kortdurend (4 tot 5 jaar, in roulatie)
c.Blijvend grasland (meer dan 6 jaar)
3. Grondsoort
4. Extra’s, zoals smakelijkheid, structuur, massa of klaver*.

*Let erop voor inzaai klaver is lage onkruiddruk wenselijk

We hebben diverse grasland mengsels op voorraad liggen zodat bij iedere combinatie van factoren een juist mengsel kan worden gekozen. Wij adviseren u graag in het maken van een passende keuze, welke bij uw bedrijfs-omstandigheden passen.

Gewasbeschermingsmonitor
In eerdere nieuwsbrieven is de gewasbeschermingsmonitor al eerder aan bod geweest, maar door het belang ervan willen we hem nog een keer toelichten. De gewasbeschermingsmonitor is ingevoerd sinds 1 januari 2015 en vervangt het gewasbeschermingsplan. De gewasbeschermingsmonitor is een vormvrij plan waarin je onder meer de fysische, biologische en mechanische maatregelen noteert, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook hoor je het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen te registreren.

Omdat het een vorm vrijplan is zijn er meerdere mogelijkheden om het bij te houden. Wij bij ADAgro hebben een formulier op de website staan waarop de hierboven genoemde gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier hoort u op perceelsniveau in te vullen en 2 maanden na het einde van de teelt ingevuld in uw administratie te hebben. Tot 3 jaar naar afronding van de teelt hoort u de gewasbeschermingsmonitor te bewaren. Let er dus op dat u van afgelopen jaar al gewasbeschermingsmonitoren hoort te hebben!

De gewasbeschermingsmonitor is te vinden op onze website!