Nieuwsbulletin Veehouderij Juli

Terugblik voorjaar
Na een toch wederom bijzonder voorjaar waarin koude en droogte en grote rol speelden is er over het algemeen een redelijke voorraad gras in de kuil gereden. In de droge stof en oplosbaar ruw eiwit gehalten zitten de nodige verschillen als gevolg van de verschillende maaimomenten. Wel blijkt volgens Eurofins dat 1 op de 5 voorjaarskuilen een zwavel tekort laat zien, dit is wel een signaal en tevens boodschap voor u om eens kritisch naar uw grasanalyse te kijken en bij een tekort dit in het voorjaar 2020 proberen te voorkomen door gebruik te maken van Zwavelhoudende meststoffen zoals o.a. Powerbasic 140 (vloeibaar) of Ipreum (korrel). Voordeel van vloeibaar blijft natuurlijk de exacte verdeling en de mogelijkheid om sporenelementen bij te voegen zoals SeCo (selenium en cobalt) en/of Sporenmix (koper, mangaan, zink en molybdeen).

Mais

De eerste percelen mais zijn dusdanig ver ontwikkeld dat binnen korte tijd de pluim verschijnt. Dan is ook het tijdstip aangebroken om een bladschimmelbestrijding uit te voeren al dan niet gecombineerd met een aanvullend stikstof bemesting. Mais heeft begin juli nog een piek behoefte in stikstof welke prima in de vorm van een bladvoeding zoals Efficie N-t of Powerleaf Quattro plus gegeven kan worden.
Advies : 1.5 L Retengo Plust + 20 L Efficie N-t of
1.5 L Retengo Plust + 25 L Powerleaf Quattro plus
Spuiten 7 a 10 dagen voordat de pluim verschijnt.
Voordelen van de bladschimmelbestrijding met Retengo Plust zijn:

  • Vitalere plant welke minder stress gevoelig is
  • Gezondere plant welke meer tijd heeft voor een goede kolfvulling, zeker in het laatste groeitraject, tot het laatst toe een goed assimilatieproces.

Prima te combineren met bladmeststoffen.

Link naar filmpje Retengo Plus (t) spuiten over de maïs

Scheuren van grasland.
Wilt u grasland scheuren, doodspuiten of vernietigen? Per grondsoort zijn er verschillende perioden waarin dat mag. Op deze pagina leest u wanneer u grasland mag scheuren en wat de voorwaarden zijn.

Nieuw in 2019

Scheurverlenging en grasland scheuren melden
Net als in eerdere jaren mag u van 1 februari tot en met 31 mei grasland scheuren op zand -en lössgrond als u direct daarna gras zaait. Dit hoeft u niet te melden. Vanaf 2019 mag u ook grasland scheuren op zand- en lössgrond van 1 juni tot en met 1 september. Dit meldt u van tevoren via mijn.rvo.nl. Dat geldt voor alle bedrijven.
Door deze scheurverlenging tot en met 1 september is de vrijstelling voor vraat door dieren en extreme weersomstandigheden vervallen.

Grasland scheuren en stikstofgebruiksnormen
Scheurt u grasland op zand- en lössgrond van 1 juni tot en met 1 september? Dan rekent u vanaf 1 juni met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. Ook vervalt dan de stikstofbemonsteringsplicht. In 2018 gold dit al voor derogatiebedrijven. Vanaf 2019 geldt dit voor alle bedrijven.

Extra voorwaarde derogatie
Heeft u derogatie en scheurt u grasland op zand- en lössgrond in de periode van 1 februari tot en met 10 mei waarna u direct maïs inzaait? Dan rekent u met 65 kilogram korting op de stikstofgebruiksnorm voor de percelen die u scheurt. U hoeft dit niet bij ons te melden.

Welk grasland scheuren?
Grasland scheuren of vernietigen mag op grasland dat u gebruikt voor voerproductie of beweiding. Dit is grond die voor ten minste 50% met gras beteeld is. De regels op deze pagina gelden dus niet voor gras dat u gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak.
Het verschilt per grondsoort wanneer u grasland scheurt of vernietigt. Weten onder welke grondsoort uw perceel valt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.
Heeft u blijvend grasland in Natura 2000-gebieden? Dan mag u geen grasland scheuren of vernietigen. U leest hier meer over op de informatiepagina Blijvend grasland 2018.

Regels klei- en veengrond
Gras op klei- veengrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

1 februari tot en met 15 september,
U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en veengrond. Heeft u na het vernietigen van grasland een stikstofbehoeftig gewas gezaaid? En wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt laten zien dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 voert de bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.

Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt. Een lijst van stikstofbehoeftige gewassen staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2019-2021.
Deze tabel vindt u verderop de pagina.

16 september tot en met 30 november
U mag in deze periode het grasland op uw klei- en veengrond vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

1 november tot en met 31 december
Kleigrond: U mag in deze periode het grasland op uw kleigrond vernietigen als het eerstvolgende gewas geen gras is.
Veengrond: Uw gras op veengrond mag u niet vernietigen.

Regels zand- en lössgrond

Gras op zand- en lössgrond mag u in verschillende perioden scheuren of vernietigen.

1 februari tot en met 10 mei
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoeftig gewas zaait, zoals gras. Een lijst hiervan staat in tabel 10 Stikstofbehoeftige gewassen en vanggewassen 2019-2021. Deze tabel vindt u op deze pagina.
Wilt u het gewas bemesten met een stikstofhoudende meststof? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U laat hiervoor een representatief grondmonster (scheurmonster) nemen. Een geaccrediteerd laboratorium, dat voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025, voert de bodemanalyse uit. Op basis van deze resultaten wordt een bemestingsadvies opgesteld. U bemest uw stikstofbehoeftige gewas volgens dit advies.
Zorg ervoor dat u het grondmonster zo laat mogelijk voor het bemesten neemt.

11 mei tot en met 31 mei
U mag in deze periode alleen grasland scheuren als u direct daarna gras zaait. Andere stikstofbehoeftige gewassen zaait u vanaf 11 mei niet meer.
Wilt u het gras bemesten met een stikstofhoudende meststof voor de eerste snede? Of wilt u bepalen hoeveel meststoffen als startgift gegeven mag worden? Dit mag alleen als u kunt aantonen dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in uw grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. U doet dit op dezelfde manier zoals hierboven staat.

1 juni tot en met 1 september
Ook na 31 mei mag u nog grasland scheuren als u direct daarna gras zaait. Vanaf 1 juni meldt u zich hiervoor wel aan. Dit doet u van tevoren op mijn.rvo.nl. U rekent vanaf 1 juni met een korting van 50 kilogram per hectare op uw stikstofgebruiksnorm. Dit geldt voor alle bedrijven.

1 juni tot en met 15 juli
Wilt u volgend jaar lelies of gladiolen zaaien? Dat mag als u dit jaar eerst een aaltjesbeheersend gewas zaait op het perceel dat u hiervoor scheurt. Na het scheuren zaait u direct 1 van de volgende aaltjesbeheersende gewassen:
•Japanse haver
•Tagetes erecta
•Tagetes patula

Het zaaien van deze 3 gewassen doet u uiterlijk op 16 juli. Vanaf 23 oktober mag u het gewas vernietigen. Ook laat u het gewas in elk geval 100 dagen op uw land staan, zodat het effectief is tegen aaltjes. U mag Japanse haver maaien om zaadvorming te voorkomen. U zaait de lelies of gladiolen uiterlijk het volgende voorjaar in.

16 september tot en met 30 november
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna tulpen, krokussen, irissen of blauwe druifjes (muscari) plant.

Controle en handhaving
Als u grasland vernietigt terwijl dit niet is toegestaan, dan bent u in overtreding. U krijgt een boete en een randvoorwaarde korting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert dit.
Beoordeel uw percelen grasland of dat deze voor scheuren/vernieuwing in aanmerking komen, soms kan resultaat van vernieuwen beter zijn als u nieuw gras inzaait na de maisteelt op de klei en veengronden (beter aanslaan van het nieuwe gras)en de slechtere graspercelen bestemd voor maisteelt 2020.
Samen met u kunnen wij de voor en nadelen bespreken van het scheuren van grasland en wanneer een perceel hiervoor in aanmerking komt, en wat de aandachtspunten zijn op o.a. gebruik van Glyfosaat (Round up),schadelijke bodeminsecten en zaaizaadontsmettingen in de mais richting 2020.

Korte tips;

  • Kali bemesting na de 2e snede geeft vaak meer resultaat dan extra stikstof.
  • Altijd nog in bezit van derogatiemonsters, overweeg bij het nemen van nieuwe analyses eens uitgebreide bodemmonsters te nemen, meer getallen vertellen je meer over de percelen.

Kijk eens naar de pH en Calcium getallen op de bodemanalyse, nazomer/najaar kan hier aan gewerkt worden bij te lage uitslagen.