Nieuwsbulletin Veehouderij maart 2020

Onkruidbestrijding grasland
De warme droge zomer heeft er aan bijgedragen dat er nu behoorlijk wat vervuilde grasland percelen zijn. Op de kale plekken heeft het onkruid zijn plaatje veroverd. Vanwege de huidige natte omstandigheden lopen we met veel werkzaamheden achter op schema, zo ook met de onkruidbestrijding. Sommige graslandpercelen zijn toe aan een onkruidbestrijding, maar moeten ook nog bemest worden. Een dag nadat je de onkruidbestrijding hebt uitgevoerd, kun je al bemesten. Daarom lijkt het ons verstandig om eerst de onkruidbestrijding te verzorgen indien nodig. Als er wordt gekozen om eerst te bemesten zal het onkruid beschadigen, dit zorgt er voor dat onkruidbestrijdingsmiddel minder goed opgenomen kan worden. Een week na de onkruidbestrijding en bemesting kan er eventueel doorgezaaid worden. Staat er hoofdzakelijk muur dan kan dat bestreden worden met 0,099 L Primus. Staan er meerdere onkruiden dan is een passend advies gewenst, hiervoor komen we graag langs of bel ons even.

Bemonstering
Voor derogatiebedrijven is het verplicht om eens per 4 jaar een grondmonster te steken. Onze voorkeur gaat uit naar het steken van een uitgebreid monster. Dan heb je de mogelijkheid om de bemesting gericht af stemmen op wat het perceel nodig heeft. Dit zal uiteindelijk lonen in de grasopbrengst.

Bemesting
Niet alleen de NPK meststoffen zijn belangrijk. Sporenelementen zijn ook van cruciaal belang bij productiegrasland. Als er onvoldoende aanwezig is ga je dat terug zien bij de koeien en hun melkproductie.

Powerbasic Clarion
Voorheen heette dit product Powerbasic sporenmix. Deze mix van sporenelementen zijn noodzakelijk voor de groei van ruwvoer. Het stimuleert het bodemleven en uiteindelijk komt het terug in het ruwvoer als organisch gebonden mineralen.

Powerbasic Manaro
Voorheen heette dit product Powerbasic SeCo. Het is een vloeibare selenium/kobaltmix voor grasland. Mineralen die worden toegediend vanuit het ruwvoer blijken efficiënter en voordeliger dan mineralen die toegediend moeten worden via het krachtvoer of mineralenmengsels aan het voerhek. Kobalt draagt bij aan de vorming van vitamine B12, dit zorgt voor een goede vertering. Selenium is belangrijk bij de vruchtbaarheid van melkvee. Beide producten zijn te combineren met elkaar, maar ook tegelijkertijd met een onkruidbestrijding. Dit zorgt ervoor dat het weinig extra moeite kost en u efficiënt kunt werken.

Muizenproblematiek
Op steeds meer grasland percelen krijgen we te maken met muizenoverlast. Door de droge zomers van de afgelopen jaren hebben de muizen veel kans gehad om nesten te maken.
De oplossingen zijn beperkt, wat tot nu toe het meest effectief blijkt is het onder water zetten van percelen met bijvoorbeeld sleepslangen. Op deze manier kun je de populatie drastisch terugbrengen.

Grasland scheuren
1 februari tot en met 15 september
U mag in deze periode het grasland vernietigen op uw klei- en veengrond.
1 februari tot en met 10 mei
U mag in deze periode het grasland vernietigen als u direct daarna een stikstofbehoeftig gewas zaait, zoals gras. Een lijst hiervan staat in tabel 3.
Volg de onderstaande link voor de volledige regelgeving.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/grasland-scheuren

Mais
Terugblik 2019
In het afgelopen jaar hebben we veel wisselende resultaten gezien wat betreft de maisteelt. Voor een groot deel was een goede maisoogst afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Hierdoor zijn er goede kuilen te vinden, maar ook kuilen die bijvoorbeeld te kort komen in zetmeel. Dit is vaak terug te leiden op de droogste. Ook heeft het natte najaar er voor gezorgd dat niet iedereen de mais van het land kon halen toen deze rijp was.
Het eerste seizoen met vanggewasverplichting op uitspoelingsgevoelige gronden zit er op. Ook hierin zijn wisselende resultaten behaald. Op sommige percelen is de onderzaai verdroogd en moest er na de maisoogst opnieuw een vanggewas ingezaaid worden. Maar op veel percelen is de onderzaai, mede door het zachte natte najaar, goed geslaagd. Bij de keuze voor een vroeg maisras, om voor 1 oktober het vanggewas in te kunnen zaaien is dat vrijwel overal goed uitgepakt.

RVO:
U mag op 3 manieren uw vanggewas na maïs zaaien:

  • Door onderzaai. Het is belangrijk om tussen de rijen het vanggewas te zaaien, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen.
  • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas in te zaaien.
  • Door na de oogst van snijmaïs wintergraan te telen dat u als hoofdteelt gebruikt in het volgende kalenderjaar.

In alle situaties is goede landbouwpraktijk het uitgangspunt.
Voor aanvullende informatie zie onderstaande link.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mestbeleid/vanggewas-na-ma%C3%AFs

Visie 2020
Kleigrond
Kies voor het ras dat past bij uw wensen aan voederwaarde en wat het meest geschikt is op uw perceel.

Zandgrond/uitspoelingsgevoelige grond

Onderzaai niet gewenst

  • Hakselen voor 1 oktober en vervolgens het vanggewas inzaaien.
  • Na de maisteelt wintertarwe zaaien als hoofdgewas voor 2021, bijkomend voordeel hiervan is de hogere stikstofgebruikersnorm t.o.v. mais.

Voordelen:
Onkruidbestrijding is makkelijker uit te voeren, met name als het gaat om gladvingergras/straatgras. Ook ben je op tijd weg van het land, dit is met name een voordeel als er sprake is van een nat najaar.

Gelijkzaai
Hierbij zaait u tegelijk met de mais ook gras/rietzwenk mee. Dit bemoeilijkt de onkruidbestrijding en kan zorgen voor opbrengst verlies wat betreft de mais. Daarom is het de kunst om dmv onkruidbestrijding het gras/rietzwenk wat te kunnen remmen, maar niet weg te spuiten.

Onderzaai
Hierbij kunt u in het 2-4 blad stadium een onkruid bestrijding uitvoeren om vervolgens in het 8-10 bladstadium het gras onder te laten zaaien. Wel is het oppassen met bodemherbicides.
De veiligste oplossing is wat ons betreft het zaaien van een vroeg ras en daarna het vanggewas inzaaien. Met name de onkruidbestrijding kan dan goed uitgevoerd worden.
Als u niet afhankelijk wilt zijn van een oogstdatum dan heeft onderzaai tijdens 8-10 blad stadium de voorkeur, zodat daarvoor een gedegen onkruidbestrijding mogelijk is. Onderzaai blijft een lastig onderwerp, omdat er vele factoren meespelen die invloed hebben.(OS grond, manier van onderzaai, moment onkruidbestrijding en de weersomstandigheden).

Ontsmettingen
De anti-vogelvraat ontsmetting Mesurol is niet meer toegelaten, op enkele resten na zal er dus met nieuwe ontsmettingen gezaaid gaan worden komend seizoen. De anti-ritnaaldontsmetting voor op gescheurd grasland blijft nog wel beschikbaar.
De nieuwe ontsmettingen en alternatieven komen we graag bij u toelichten.
Heeft u uw maiszaad nog niet besteld? Neem dan contact op met uw adviseur of ons kantoor, dan verzorgen we een advies op maat!