Akkerbouw Nieuwsbulletin

Kiemremming
In de praktijk komen we steeds meer partijen aardappelen en uien tegen die ondanks de MH bespuiting toch hier en daar al een kiem laten zien. Dit is vrij vroeg, hou daarom uw partij aardappelen of uien goed in de gaten.

Kiemremming Aardappelen,
Bij geen gebruik van kiemremmingsmiddelen in het seizoen of bij inschuren zijn de eerste kiemremming behandelingen vaak al uitgevoerd. Zo niet gebruik bij gassen de eerste keer 25ml Chloorprofam per ton aardappelen. Deze behandeling moet na 3-4 weken herhaald worden met 10-12,5ml Chloorprofam per ton aardappelen. Bij het gebruik van MH tijdens groeiseizoen hoeft normaal gesproken pas na de jaarwisseling begonnen te worden met kiemremming. Zie je toch eerder kiemen verschijnen op de aardappelen en zetten deze door, dan kan volgens zelfde principe als hierboven begonnen worden met gassen. Hou wel rekening met residuen in je cel bij het gebruik van Chloorprofam. Let op de werkzamestof Chloorprofam heeft een veiligheidstermijn van 28 dagen.
Heeft u een Chloorprofam vrije schuur en wilt u dit graag zo houden, is er ook de mogelijkheid te gassen met 1,4 Sight. Dit middel komt van nature voor in de aardappel en zorgt ervoor dat de knol langer in rust blijft. Bij dit middel blijft geen residue achter waardoor de bewaring/kisten ook nog gebruikt kunnen worden voor andere producten. Voor vragen over 1,4 Sight kunt u altijd contact opnemen met uw adviseur.

Wij kunnen het gassen van de aardappelen voor u verzorgen.

 

 

 

 

 

 

Teeltvrije zone
Op percelen grenzend aan oppervlaktewater is een teeltvrije zone verplicht. Veranderingen hierin staan in onderstaande tabel samengevat. N.b. tenzij anders vermeld geldt voor het hele perceel de verplichting van (minimaal) 75% driftreductie! De nieuwe teeltvrije zone’s zijn nog niet aangenomen, verwachting is dat deze 1 januari 2018 in zullen gaan.

 Gewassen Nieuwe teeltvrije zone   Oude teeltvrije zone
aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen 150 cm 150 cm
In opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen 500 cm – overige situaties 500 cm – overige situaties
appelen, peren en overige pit- en steenvruchten 300 cm – bij gebruik van een techniek met 90% driftreductie of biologische productiemethode 300 cm – bij gespecificeerde aanvullende maatregelen zoals gebruik tunnelspuit of vanggewas
450 cm – overige situaties 450 cm –  bij gebruik reflectiescherm
900 cm – overige situaties
Andere gewassen (o.a. grassen, granen) 50 cm 25 cm
Braakliggend land 50 cm 50 cm

 

De teeltvrije zone is de afstand tussen de insteek van de slootkant en het hart van de buitenste rij planten van het geteelde gewas. In sommige gevallen is er (mogelijk) sprake van uitzonderingen, zoals:

  • toepassing bij oppervlaktewaterlichaam aangewezen in artikel 3 van Uitvoeringsbesluit meststoffenwet (ecologisch waardevolle beken): minimale afstand is dan 500 cm;
  • Percelen grenzend aan waterlopen die bepaalde perioden van het jaar droog staan, geen water afvoeren, of een talud breder dan 2 meter hebben. N.B. dergelijke situaties moeten altijd door bevoegd gezag (het Waterschap) bevestigd worden.

Op braakliggend land mogen de eerste 50 centimeter vanaf de insteek van een sloot geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt.

 

 

 

 

Uien seizoen 2018
Denkt u aan het zaaien van een fusarium tolerant ras komend seizoen. Geef dit dan door bij uw adviseur, want de beschikbaarheid van deze rassen is beperkt.

Verder zien we ook ieder jaar dat als het seizoen weer begint, er vragen komen over het toepassen van granulaten in de teelt. Hierbij moet je denken aan aaltjes dodende granulaten zoals Vydate of granulaten ter verbetering van begin groei en benutting mineralen. Mochten er vragen zijn over toepassing van granulaten in de diverse teelten hebben we het liefst dat u deze nu al kenbaar maakt. Dit omdat we dan samen voorbereid het nieuwe seizoen kunnen starten en uw machines tijdig kunt aanpassen.

Licentieverlenging
Op 31 januari 2018 zal er weer licentieverlenging voor akkerbouw en loonwerk plaats vinden. Deze licentieverlenging zal meedraaien voor veiligheid en techniek. Ter zijner tijd zal hiervoor een uitnodiging verzonden worden.

Slakken
Blijf uw percelen wintergranen en graszaad controleren op slakken. Deze belagers blijven actief onder vochtige omstandigheden. Bij het vinden van slakken is de mogelijkheid 7 kg sluxx te strooien.