Akkerbouw Nieuwsbulletin

Na seizoen 2018 als pilot met het TT+ systeem gedraaid te hebben , zijn wij overtuigd van dit systeem en zullen wij vanaf seizoen 2019 als dealer van het TT+ concept verder gaan.

Wilt u zelf ook zien wat ons overtuigd heeft, dan kunt u kijken op de website www.ttplus.nl/adagro

Drukregistratie
Wat moet nu wel en wat moet niet. Kort de regels zoals ze nu zijn:

 • 2019 geldt als overgangsjaar, dit houdt in dat de nvwa steekproefsgewijs kan controleren, maar komend jaar nog niet zal handhaven.
 • Alle doppen die 90% drift reducerend zijn bij 3 bar zijn vrijgesteld van drukregistratie, dan moeten wel alle doppen op de spuitmachine aan deze eisen voldoen. Dit zal ten kosten gaan van het spuitresultaat en is wat ons betreft geen optie.
 • U kunt er ook voor kiezen om een dubbele teeltvrije zone aan te leggen, waarmee de eis voor drukregistratie ook vervalt. Een teeltvrijezone is alleen van toepassing bij watervoerende sloten.
 • De komende tijd kan er nog het een en ander veranderen, zoals bijvoorbeeld bij de spuiten met de luchtvloeistof doppen zoals de airtec.

Sommige systemen zoals wingsprayer zijn vrijgesteld van drukregistratie.

Teeltvrije zone bij watervoerende sloten.
In de nabijheid van oppervlaktewater is de teeltvrije zone in ieder geval 50 cm. Dit geldt voor braakliggend terrein, grassen, zaden, bieten enz. De zone wordt breder afhankelijk van de geteelde gewassen. Hieronder de gewassen die wij zoal begeleiden en die in een hogere teeltvrije zone vallen.

Bij de teelt van aardappelen, uien, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, wortelen, vaste planten en bij het neerwaarts bespuiten van boomkwekerijgewassen geldt een teeltvrije zone van:

 • geen teeltvrije zone bij biologische teelt,
 • 50 centimeter als gebruik wordt gemaakt van een handmatig aangedreven handgedragen spuit,
 • 100 centimeter wanneer apparatuur wordt gebruikt die een driftreductie bereikt van 90% ten opzichte van de referentietechniek,
 • 150 centimeter.

Ook het spuitspoor hoort de juiste afstand tot de insteek van een watervoerende sloot te hebben. Bij een 33 meter spuit hoort het midden van een spuitspoor bij aardappelen 18 meter van de insteek van de sloot te liggen.

Voorjaarsbemesting wintergraan en graszaad
De eerste bemesting zit er weer aan te komen. Als het weer doorzet zoals het nu lijkt, warmer weer. Zullen zowel de wintergranen als het graszaad de eerste stikstofgift kunnen gebruiken. Ons advies is om altijd een stikstof vorm te gebruiken met S (zwavel) daarin. Doet u dit niet kunt u bij de urean, ATS of Zwavel 80 toevoegen.

Het advies is om een eerste gift van tussen de 80-135 kg N/ha te geven. Op lichtere gronden (zand) het liefst de bemesting opdelen in twee keer. Dit alles is afhankelijk van uw keuze van meststof en of er organische mest gebruikt wordt in de teelt. Voor advies op maat kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Een aantal gewasbeschermingsmiddelen verliezen hun toelating in de komende periode, we geven de belangrijkste wijzigingen hier weer :

 • Diquat (diverse merknamen zoals o.a. Reglone en Dragoon), einde verkoop en aflevertermijn zoals het nu lijkt ergens in voorjaar 2019 en opgebruik november 2019.
 • Pyramin, einde verkoop en aflevertermijn 30-6-2019, opgebruik tot 30-6-2020.
 • Dual Gold, gebruik op zandgronden is niet meer toegestaan.
 • Gardo Gold, gebruik op zandgronden is niet meer toegestaan.

Legurame, einde verkoop en aflevertermijn was 3-2-2019, opgebruik tot 3-10-2019.

ADAgro aandachts punten:

 • Wil u ook uw organische stof gehalte van uw grond verhogen, pas dan meer vaste organische mest toe. Ruimte hiervoor creëren we door het gebruiken van specialty meststoffen zoals powerstart opkomst granulaat. Wij vertellen u hier graag meer over indien u dat wenst.
 • Uw organische stof balans op uw bedrijf berekenen, dat kan op deze website: https://os-balans.nl/
 • Mijn rvo is weer geopend, dus het bouwplan voor komend seizoen kan weer ingetekend worden. Doe dit nu al om in het seizoen minder tijd aan je gecombineerde opgave kwijt te zijn.
 • Extra stikstofruimte voor o.a. aardappelen, suikerbieten en granen, u kunt de Stikstofdifferentiatie al melden via www.mijnrvo.nl
 • Inzicht krijgen in emissieroutes gewasbeschermings middelen op uw bedrijf, vul dan de erfemissiescan in www.erfemissiescan.nl
 • PBM’s (Persoonlijke Beschermings Middelen) zoals handschoenen, maskers en oogdouches nog in orde? Zo niet zorg dat deze vooraf aan het seizoen op voorraad liggen en kunt gebruiken wanneer u weer gaat spuiten.
 • Actuele stickers met de nieuwe gevaren symbolen voor op de GBM opslag zijn beschikbaar, laat het ons weten als deze nodig zijn.

Pootgoed binnenkort ontvangen, controleer de partijen op aanwezigheid van o.a. Rhizoctonia,Zilverschurft, Natrot, Droogrot, Phythothora en overige gebreken. Zie het onderstaande schema voor de maximale toegestane hoeveelheden van de gebreken.