Nieuwsbulletin Akkerbouw februari 2018

Bemesting tarwe
Voor één ton tarwe is 25 kg zuiver stikstof nodig. Voor hoge korrelproducties zal het gewas daarom aanzienlijke hoeveelheden stikstof moeten opnemen. De stikstof, die voor het gewas beschikbaar is, is afkomstig uit:

  • de bodemvoorraad aan minerale stikstof na de winter
  • de mineralisatie van stikstof tijdens het groeiseizoen
  • de toegediende stikstof via kunstmest of dierlijke mest

Het advies is om wintertarwe 200 – 250 kg N/ha te geven om de hoogste opbrengst te kunnen bereiken. De stikstofgebruiksnorm voor klei is 245 kg N/ha voor zand 160 kg N/ha.

In de eerste gift streven wij om tussen de 100 – 150 kg N/ha, afhankelijk van latere drijfmest gift. Advies is om deze eerste gift altijd te geven met een meststof die minder uitspoeling gevoelig is. Voorbeeld hiervan is Urean of Powerbasic 115. In beide meststoffen zit 50% ureum stikstof die minder uitspoeling gevoelig is.

De tweede gift zien we vaak dat drijfmest wordt gereden. Hierbij adviseren we een gift tussen de 80 -125 kg N/ha. Bij 40 – 45 kuub rvm * 3,5 kg N/kuub * 60% werking = 84 – 94 kg N/ha. Indien u geen drijfmest toepast kan deze gift gegeven worden uit kunstmest.

De derde gift geven we vaak tegelijk met de vlagblad bespuiting, in de vorm van een vloeibare snel opneembare meststof. Dit om de vulling van de aar te stimuleren.

Let op bij toepassen van stikstof meststof bij vorst, spelregels voor bemesting over vorst:

  • In de loop van de dag moet de temperatuur naar 5 graden stijgen
  • De grond niet meer dan 24 uur achter elkaar bevroren zijn na het bemesten

Advies is om alleen een stikstof bemesting over de vorst uit te voeren; als het gewas het nodig heeft, of als u een minder uitspoeling gevoelige meststof gebruikt.

Kali bemesten
Vorstperiodes zijn schaars en het is een mooie kans om wat kali te strooien. Dit is belangrijk omdat het inmiddels al februari is en het voorjaar steeds dichterbij komt. Hanteer wel de juiste bemestingsstrategie op uw bedrijf; grondonderzoek helpt bij het bepalen van de hoogte van de kaligift. De laatste jaren is het grondonderzoek steeds verder uitgebreid met nuttige nieuwe analysemethoden. Deze nieuwe methoden geven, naast de hoogte van de gift, ook inzicht in het beste tijdstip van de kalibemesting.

Bij een basis kalibemesting wordt het meer en meer belangrijk om de effectiviteit van een dergelijke bemesting te bekijken. Het grondonderzoek heeft ons laten inzien dat een vroege kalibemesting niet in alle gevallen de beste en meest efficiënte manier is van bemesten. Doordat op veel kleigronden de CEC (Cation Exchange Capacity) voor 100% bezet is met elementen, kan kali bijna niet binden en is het net zo uitspoeling gevoelig als het chloor in de Kali 60.

Vanwege het inefficiënte karakter van een Kali 60-bemesting, hebben wij ons advies aan de hand van onderzoek en ervaring geüpdatet naar een advies wat beter is voor bodem en gewas. Onderstaande beslisboom is de eerste stap voor een basisbemesting met kali.

ADAgro aandachts punten:

  • U kunt uw percelen al registreren op de website van de rvo, dit om later in het seizoen sneller de gecombineerde opgave in te vullen.
  • Stikstofdifferentiatie voor de gewassen; aardappels, tarwe en bieten kan aangevraagd worden op de rvo website.
  • Zoals elk jaar moeten ook dit jaar de mocap en vydate ter bestrijding van bodemplagen op tijd besteld worden, zodat levering gegarandeerd kan worden.

Let op de verandering van teeltvrije zone in gras en tarwe van 25 cm naar 50 cm. Dit houdt in dat 50 cm van insteek van sloot geen drijfmest, minerale meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toegepast mogen worden.