Nieuwsbulletin Akkerbouw augustus

Suikerbieten
Na een regenachtige week zullen de suikerbieten weer opfrissen. Zeker de zandpercelen konden de regen goed gebruiken. Op deze percelen zullen de bieten weer nieuw blad gaan maken. Houdt hier dus rekening mee en bescherm het nieuwe blad op tijd.

Advies
1 ltr Retengo Plust + 1 ltr Powerleaf Borium
Let op de veiligheidstermijn van 28 dagen van de Retengo Plust!

Onkruidbestrijding tijdelijk onbeteeld land
Het bestrijden van wortelonkruid is tijdens de teelt vaak lastig. Nu er een aantal gewassen geoogst zijn, kan er een goede bespuiting worden uitgevoerd. Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar. In de tabel hieronder staat per middel de werking tegen diverse onkruiden beschreven.

middel Dosering Werking Gebruikstermijn
Matos Extra of
Touchdown
 2,00 – 4,50 ltr/ha
3,00 – 6,00 ltr/ha
Alles behalve brandnetels en Heermoes Max. 1x per seizoen
MCPA 0,50 ltr/ha Heermoes Max. 1x per seizoen
2,4-D amine 2,00 ltr/ha Hoefblad (i.c.m. MCPA)
Haagwinde (i.c.m. glyfosaat)
2,4-D amine toevoegen aan glyfosaat versterkt ook de werking op distels en akkermelkdistel.
Tot 1 september
Genoxone 0,60 ltr/ha Brandnetels, moerasandoorn en berenklauw (pleksgewijs) Tot 1 september

o.a. glyfosaat (Matos Extra en Touchdown) en 2,4-D Amine zijn gevoelig voor een te hoge ph van de spuitvloeistof. Daarom is het aan te raden om 0,25 Intake (een PH verlager) per ha toe te voegen.
Op grasgroenbemesters en graszaad mogen Primus en/of Starane worden toegepast. Dat betekent dat we ook in een grasgroenbemester wortelonkruiden zoals haagwinde en veenwortel ideaal kunnen bestrijden.

Let wel op dat bij vergroeningsgewassen tot 8 weken na zaai ( vanaf de datum dat het is opgegeven bij RVO) niet toegestaan is om te spuiten.
Hieronder een paar belangrijke aandachtspunten:

  • MCPA is niet toegelaten in grasgroenbemesters.
  • 2,4-D Amine mag niet vanaf 1 september tot en met 29 februari op groenbemesters en onbeteeld bloembollenland gebruikt worden. Deze beperking geldt niet op tijdelijk onbeteeld land (stoppel). De dosering is max. 2,00 ltr/ha.

Primus (max. 99 ml/ha) en Primstar (max. 1 ltr/ha zijn toegestaan in grasgroenbemester en niet in tarwestoppel.

Uien
De meeste percelen zaaiuien zijn gestreken of gaan strijken en daarnaast is de MH bespuiting uitgevoerd. Er zijn percelen waarbij het blad nog vitaal groen is. Dit gewas is onder de huidige weersomstandigheden nog zeer gevoelig voor valse meeldauw, bladvlekkenziekte en koprot. Met nog een paar weken te gaan voor het rooien van de uien lijkt de na groei dit jaar tegen te vallen op veel plaatsen vanwege de extreme hoge temperaturen van enkele weken geleden.

Advies:
1,50 ltr Scala  +
2,00 kg/ha Acrobat
De veiligheidstermijn van beide middelen is 14 dagen.

Aardappelen

Phytophthora
Met de veranderende weersomstandigheden is de Phytophthora druk flink toegenomen.
Op veel plaatsen heeft het behoorlijk geregend en met de huidige temperaturen zijn de omstandigheden ideaal voor Phytophthora. Met het wisselvallige weer is de bladnatperiode langer en neemt de kans op infectie dus toe. Daarom is het belangrijk om het loof goed te beschermen en de interval kort te houden, om zo de kans op besmetting tot het minimum te beperken.
Er zijn nieuwe klonen van Phytophthora, deze zijn agressiever dan de bestaande. Ook rassen die op de rassenlijst aangemerkt staan als minder vatbaar, kunnen besmet worden door deze nieuwe varianten. Houdt daarom de situatie in uw aardappelen goed in de gaten.

Bij aantasting op groene vitale gewassen:
2 ltr/ha Proxanil (veiligheidstermijn: 14 dagen)
+ 0,5 ltr/ha Ranman Top ( veiligheidstermijn 1 dag)

MH bespuiting
Bij de meeste wat vroegere rassen ligt de MH bespuiting er al op. Ook de latere rassen zijn er aan toe. Op sommige plekken is doorwas gesignaleerd, dan is het zaak om de MH bespuiting snel in te zetten zodat de doorwas zich niet verder uitbreidt.
Door MH te gebruiken kunt u uw aardappelen langer bewaren, ook blijft de kwaliteit hoger en is er minder gewichtsverlies.
De MH bespuiting zorgt er ook voor dat je in het opvolgende jaar minder aardappelopslag hebt.

Om de MH bespuiting succesvol te laten zijn is het van belang dat het loof nog 4 à 5 weken vitaal blijft, ook moeten de kleinste aardappelen een diameter hebben die groter is dan 30 mm.
Na de bespuiting moet het gewas nog minimaal 12 uur droog zijn zodat het middel in kan trekken.

Loofdoding
Dit is het laatste seizoen dat we de werkzame stof Diquat (Roquat) mogen gebruiken. Zorg er dus voor dat u geen resten laat staan maar probeert het middel op te maken dit seizoen.

Advies;

 

Normale omstandigheden
Droge grond
4  ltr Roquat (Diquat)
1,2 ltr Spotlight + 1 ltr Roquat (Diquat)
+ 0,5 ltr Fortuna
Of 1 ltr/ha Quickdown + 1 ltr/ha Roquat

 

Neem contact op met uw adviseur voor gepast advies in uw situatie.

Gewasbeschermingsmonitor
In eerdere nieuwsbrieven is de gewasbeschermingsmonitor al eerder aan bod geweest, maar door het belang ervan willen we hem nog een keer toelichten. De gewasbeschermingsmonitor is ingevoerd sinds 1 januari 2015 en vervangt het gewasbeschermingsplan. De gewasbeschermingsmonitor is een vormvrij plan waarin je onder meer de fysische, biologische en mechanische maatregelen noteert, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding. Ook moet je het vruchtwisselingsplan, rassenkeuze en uitgangsmateriaal, inspanningen voor het signaleren van toenemende ziektedruk, emissiebeperkende maatregelen en keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen te registreren.

Omdat het een vorm vrijplan is zijn er meerdere mogelijkheden om het bij te houden. Wij hebben een formulier op de website staan waarop de hierboven genoemde gegevens ingevuld kunnen worden. Dit formulier hoort u op perceelsniveau in te vullen en 2 maanden na het einde van de teelt ingevuld in uw administratie te hebben. Tot 3 jaar naar afronding van de teelt hoort u de gewasbeschermingsmonitor te bewaren. Let er dus op dat u van afgelopen jaren al gewasbeschermingsmonitoren moet hebben.

De gewasbeschermingsmonitor is te vinden op onze website!