Akkerbouw Nieuwsbulletin 1 – 2021

Middels deze nieuwsbrief willen wij u tijdig informeren over een aantal actuele zaken rondom wetswijzigingen in teelten, gewasbescherming, grondwaterbeschermingsgebieden en bemesten met drijfmest.

Teeltvrije zones

Teeltvrije zones moeten worden aangehouden langs watervoerende sloten en greppels die tussen 1 april en 1 oktober water bevatten.

Gewas Breedte teeltvrije zone
Akkerbouw; aardappelen, uien 150 cm
Vollegrondsgroente; aardbei, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen Bij gebruik van spuittechniek van ten minste 90% driftreductie is de teeltvrije zone 100 cm
Bollenteelt; bloembollen en -knollen Bij gebruik van een handmatig aangedreven handgedragen spuit is de teeltvrije zone 50 cm
Sierteelt; vaste planten en in neerwaartse richting bespoten boomkwekerijgewassen Bij toepassing van een emissiescherm op insteek of biologische teelt is de teeltvrije zone 0 cm
Langs een aantal watergangen in Nederland geldt een teeltvrije zone van 500cm
Akkerbouw- en ruwvoergewassen; granen, grasland, mais, graszaad, suikerbieten, cichorei en overige niet genoemde gewassen Teeltvrije zone 50 cm
Boomkwekerijgewassen ( in op- of zijwaartse richting bespoten) 500 cm

Let op: Het wettelijk gebruiksvoorschrift van een toe te passen middel kan een grotere teeltvrije zone voorschrijven dan die volgt uit het activiteitenbesluit. Een voorbeeld hiervan is Challenge in wortelen en erwten of Benevia in uien. Dit zijn afwegingen die voor het seizoen gemaakt moet worden door de teler.

Afspoeling beperkende maatregelen verplicht bij teelten op ruggen miv 2021 op klei- of lössgrond

U kunt hieronder lezen welke mogelijkheden er zijn:

 • Drempels tussen de ruggen
  • 5 tot 10 cm in hoogte
  • Tussen de drempels moet minimaal 40 cm en maximaal 2 meter afstand zitten
  • Deze drempels mogen verbroken worden wanneer gewasschade dreigt ( extreme weersomstandigheden). De drempels moeten daarna wel weer zo snel als mogelijk opnieuw worden aangebracht.
 • Greppel plaatsen naast een watergang
  • Minimaal 1 meter van de watergang af
  • De greppel moet minimaal 50 cm breed zijn en 30 cm diep
 • Onbeteelde en onbemeste akkerrand
  • Wordt parallel aan de watergang aangelegd
  • Minimaal 3 meter breed
  • Moet een grasrand of een akkerrand zijn
  • Het is nog niet duidelijk of de akkerrand mee mag tellen voor de EA-vergroening voor het GLB
Mais op zand- en lössgrond en toedienen drijfmest
 • U meld bij het RVO op welke percelen u mais gaat telen.
  • Melden kan in de periode 20 januari 2021 tot 15 februari 2021
 • Het uitrijden van drijfmest op maispercelen mag vanaf:
  • 15 maart
  • Dit om de tijd tussen bemesten en het gewas te verkorten. Dit maakt de kans klein voor uitspoeling van Nitraat en fosfaat.
Grondwaterbeschermingsgebieden
 • Grondwaterbeschermingsgebieden zijn gebieden waarbij het grondwater gebruikt wordt voor drinkwater. In Nederland komt 60% van ons drinkwater uit deze gebieden.
 • Er wordt nu steeds strenger gecontroleerd op grondwaterbeschermingsgebieden dan in het verleden.
 • In deze gebieden is het verboden om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken die schadelijk kunnen zijn voor deze bronnen.
  • Op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen is te vinden of een gewasbeschermingsmiddel gebruikt mag worden in zo’n gebied. Dit is te vinden onder de toepassingsvoorwaarden
 • Bij het in overtreding gaan bij het gebruik van een verboden middel in een grondwaterbeschermingsgebied staat een boete voor van 1500 euro en het kan gevolgen hebben op teler die GLB-inkomststeun ontvangen door een korting op de toeslagrechten.
 • Grondwaterbeschermingsgebieden kan je vinden om meerdere manieren:
  • De zandzoeker-app van Syngenta.
   • Kies in het menu –> grondsoorten
   • Onderin het scherm klik op filter –> zet alleen het filter aan voor grondwaterbeschermingsgebied
   • Nu kan je op de kaart zien waar een grondwaterbeschermingsgebied ligt, dit is aangegeven met de kleur rood
  • Boerenbunder.nl
   • Klik op je percelen en in de overige opmerkingen staat het pictogram voor grondwaterbeschermingsgebied.( zie 2epictogram in onderstaande afbeelding)
Korte tips
 • Denk tijdig aan het gebruik van de GB monitor en erf- en perceelsemissiescans
 • Stikstofdifferentiatie voor diverse akkerbouwgewassen kan bij Mijnrvo.nl  ingevuld worden vanaf 1 januari

Wij hopen u met dit nieuwsbulletin van dienst te zijn, uiteraard willen wij ook graag persoonlijk met u meedenken.

Vriendelijke groet
Team ADAgro