Akkerbouw Nieuwsbulletin 5 – 2023

Geachte relatie,

Dit is de 5e nieuwsbrief van dit jaar. Sinds de vorige nieuwsbrief zijn de meeste percelen uien gezaaid en zit ook het merendeel van de suikerbieten in de grond. Voor de gewassen die in de grond zitten zijn de groeiomstandigheden tot op hede goed geweest, er was voldoende vocht beschikbaar voor zaden en planten om te ontkiemen. Echter uien hebben moeite door de korst te komen zo zien we amper 10 dagen na de laatste buien de eerste haspels al draaien om de uien boven te helpen.

Bieten
Let goed op vreterij, er worden bieten beschadigt door emelten, slakken, bietenkever en aardvlooien. De eerste percelen worden overgezaaid of delen van een perceel bij gezaaid waar de plantwegval te groot is.
Controleer uw perceel dagelijks en grijp tijdig in waar nodig.

Voor wat betreft de onkruidbestrijding zien we vooral goede resultaten op percelen waar een bodemherbicide gespoten is. Waar dat door tijdsdruk achterwege gebleven is wacht een uitdaging. De onkruidbestrijding na opkomst is in volle gang. Nu het gewas, maar ook het onkruid flink afgehard is moet de dosering omhoog van met name olie om door de waslaag van de diverse meldesoorten en veelknopige te komen.
Veelgebruikte dosering nu is:
– 1 ltr Powertwin + 1 ltr Goltix + 1 ltr Corzal + 1 ltr Fortuna olie

Mogelijke toevoeging:
– 150-200 gr Safari Duo Active of 30-50 ml Centium

Distels bestrijden met:
– 1,2 ltr Lontrel + LDS of 1 ltr Fortuna olie

Zwarte luis wordt al volop gevonden, maar ook groene perzikluis is al gezien. Als er op uw perceel teveel zwarte bonenluis voorkomt of groene perzikluis (1 luis op 10 planten) vindt voeg dan een luisbestrijder toe aan de onkruidbestrijding om infectie met vergelingsziekte te voorkomen.

• 140 gr Teppeki (tot 1 juni)
Of
• 0,45 ltr Batavia

Aardappelen
Het aardappelen poten is in volle gang en de eerste percelen worden reeds aangefreesd.
Na een goede rug opbouw is de toepassing van bodemherbicide een voortreffelijke basis voor een probleemloze onkruidbestrijding. In de vorige nieuwsbrief hebben wij de diverse combinaties reeds vermeld.
Voor onkruid wat nakiemd hebben we de volgende mogelijkheden:

  • 70-100 ml Sencor (ras beperking zie Sencor app van Bayer)
  • 0,25 ltr Basagran
  • 30-40 gr Titus

Deze toepassingen kunnen waar nodig met elkaar gecombineerd worden.
Voor een goede werking altijd 0,3 Promotor toevoegen.

Phythophtorabestrijding:
Een nieuwe phythophtorastam heeft zijn intrede gedaan en dit vraagt een geheel nieuwe werkwijze van ons.
Stam EU43 is in Denemarken ontstaan en voortgekomen uit eenzijdig gebruikt van Phythophtoramiddelen.
EU 43 is van nature gevoelig voor alle Phythophtoramiddelen maar bij eenzijdig gebruik ook in staat om resistentie te vormen tegen producten uit één groep. Te weten uit de Frac groep 40
Deze groep omvat:
– Mandipropamid (Revus en Amphore Flex)
– Dimethomorf (Orvego )
– Benthiavalicarb (Zorvec Endavia)

Het advies vanuit de werkgroep phytophthora is om middelen liefst 2 maar maximaal 3 keer achtereen te gebruiken, liefst stoffen te combineren en af te wisselen met producten uit andere groepen. Hiermee voorkomen we resistentievorming en problemen voor de toekomst.
Hierom bieden we naast het enkelvoudige Revus ook het meervoudige Amphore Flex aan.
Revus: 250 gr Mandipropamid Dosering 0,6 ltr
Amphore Flex: 250 gr Mandipropamid + 180 gr Cymoxanil Dosering 0,6 kg
We hopen hiermee de bedrijfszekerheid op uw bedrijf veilig te stellen.

Wintertarwe
De afrijpingsziektebespuiting wordt of is op veel percelen reeds toegediend, blijf met enige regelmaat uw gewas controleren op luis en/of graanhaantjes. De afrijpingsziektebespuiting kan worden uitgevoerd met:
• 1 ltr Priaxor + 1 ltr Revystar
Of
• 1,5 ltr Revytrex
Of
• 1,1 ltr Ascra Xpro

Luisbestrijding:
Wanneer u nuttige insecten wilt besparen en een goede luisbestrijding wilt uitvoeren kan er aan de mix 140 gr Teppeki toegevoegd worden. Teppeki heeft echter geen werking op het graanhaantje.
Wanneer u zowel de luizen als het graanhaantje wilt bestrijding kan er 0,2 ltr Sumicidin toegevoegd worden aan de mix.

3e Stikstofgift:
Voor de 3e stikstofgift kan er 20 ltr Efficië-N-t aan de mix toegevoegd worden. Deze stikstofgift vervangt het strooien van 100-150 kg KAS, en wordt direct opgenomen door het gewas wat zorgt voor een hogere stikstof efficiëntie

Zaaiuien
Op de vroeger gezaaide percelen ontwikkelen de uien mooi en komt het eerste echte pijpje door, op de percelen die later gezaaid zijn is het voor de uien door korstvorming lastig om boven te komen en wordt reeds beregent.
De onkruidbestrijding verloopt prima mede dankzij de vochtige toestand van afgelopen weken die maakt dat bodemherbiciden zeer goed werken.
Wanneer de uien een echte pijp van meer dan 3 cm hebben kan indien nodig met contactmiddelen gespoten worden. Dit kan worden gedaan met:
• Lentagran 0,25-0,5 kg per ha
Of
• Basagran 0,25-0,5 ltr per ha
Of
• Starane Top 0,12-0,18 ltr per ha

Let op de juiste spuittechniek met een grove druppel lage druk en veel water, contactherbicide op een afgehard gewas spuiten.

Verder kunnen op vochtige grond de bodemherbiciden aangevuld worden:
• Stomp 0,5 ltr
o max 3 toepassingen totaal 3,25 ltr / ha
• Boxer 1-2 ltr
o max 3 toepassingen totaal 5 ltr / ha
• Dual Gold 0,25-0,75 ltr
o max 4 toepassingen met een maximum van 1,5 ltr / ha, niet op zand!
• Wing P 1-2 ltr
o max 3 toepassingen met een maximum van 4 ltr / ha

Storl inzameling
Maatschappelijke verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid van producent en een update voor het inzamelen van resten maakt dat STORL werkt aan een nieuw inzamelsysteem voor lege gespoelde verpakkingen en resten in de landbouw. Lege gespoelde cans van gewasverzorgingsproducten worden nu via het bedrijfsafval afgevoerd en verbrand, maar dit hoogwaardige materiaal kan prima gerecycled worden.
Na de pilot voor inzameling van lege gespoelde cans in 2022 rolt STORL de inzameling uit naar andere regio’s in Nederland. Dit in samenspraak met uw distributeur van gewasverzorgingsproducten.
Zodra we kunnen gaan inzamelen met een afvalverwerker in een regio, kunt u als teler starten met het verzamelen van de lege plastic cans, mits deze regio vermeld is op de website van STORL. Via de website van STORL kunt u zich aanmelden zodra uw regio openstaat. Dat wil zeggen dat er in een bepaalde regio binnen een straal van 20 – 25 km zakken zullen worden ingezameld. Op de website kunt u vinden op welke manier de inzameling plaats zal vinden.
Een aantal werkdagen voor inzameling krijgt u informatie van STORL over het juiste tijdstip van inname en wordt u gevraagd hoeveel zakken u in wilt leveren.
De voorwaarde van inzameling zijn de volgende:
• Lege cans dienen schoon gespoeld te zijn. Dus geen resten in de can!
• Cans dienen droog te zijn. 3x uitschudden is voldoende om ze leeg te krijgen.
• Cans dienen te worden aangeboden in STORL 400 liter zakken.
• Cans aanbieden zonder dop. Doppen kunnen na het spoelen worden aangeboden bij het bedrijfsafval.

Zakken zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij uw leverancier van gewasverzorgingsproducten.
Belangrijk: als bij inzameling blijkt dat er vloeistof onder in de zak zit, de cans vervuild zijn of als er doppen op de cans zitten wordt de zak door de inzamelaar niet ingenomen.
Voor resten en restanten is er een inzamel campagne voorzien in 2024. Op de website www.storl.nl vindt u meer informatie.
Het nieuwe STORL-systeem wordt ondersteund door LTO, Cumela, Agrodis en Croplife. U betaalt alleen de kostprijs van de zakken. Het inleveren is gratis.
Mochten er vragen zijn over het systeem dan kunt u uw leverancier raadplegen of de contactpersoon van STORL. Meer informatie vindt u op www.storl.nl

 

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.