Akkerbouw Nieuwsbulletin 2023-2

Geachte relatie,

Een kikstart van het seizoen, 1e week van maart al rijdbare grond is in ieder geval vroeg. Geef het even door als u uw gewassen heeft gezaaid of geplant doormiddel van een appje of een telefoontje, wij kunnen u dan op maat adviseren.

Wintertarwe
Onkruidbestrijding:
Basis à 200-250 gram Capri Twin + 0,5 Ltr Fortuna
!!!(Capri Twin: niet in grondwaterbeschermingsgebieden)!!!

Veel diverse breedbladige à 70 Gr Biathlon 4D
!!!(Biathlon 4D: niet in grondwaterbeschermingsgebieden)!!!

OF
0,3-0,35 Ltr Pixxaro
!!! (DRT 95%)

Combinatie bij een hoge grassendruk;
– 200 Gr Capri Twin + 250 Gr Atlantis Star + 0,5 Ltr Fortuna

!!!(Capri Twin: niet in grondwaterbeschermingsgebieden)!!!
!!!(Atlantis Star: niet in grondwaterbeschermingsgebieden)!!!

Groeiregulatie:
Pas deze toe onder groeizame omstandigheden;
– 0,75 Ltr Fabulis OD + 0,5-0,75 Ltr CeCeCe + 1 Ltr Jett Mangaan

Indien onkruidbestrijding gecombineerd wordt met groeiregulatie de dosering Fortuna verlagen.
Bij groeizaam weer!

Ziektebestrijding:
Er wordt wat gele roest, sneeuwschimmel en septoria gesignaleerd in vroeg gezaaide percelen tarwe.

Constateert u één van deze schimmels in uw perceel voer dan een
T0 bespuiting uit met 1 Ltr Soleil
!!! (Soleil: niet in grondwaterbeschermingsgebieden)!!!

Wintergerst
Onkruidbestrijding:
Voorjaar, onkruidgrassen
zoals duist en windhalm; à 0,9-1,2 Ltr Axial

Breedbladige onkruiden; 1 Ltr Omnera
!!!(Omnera; niet in grondwaterbeschermingsgebieden)!!!

Groeiregulatie:
Pas deze toe onder groeizame omstandigheden.
à 1-1,5 Ltr Fabulis OD + 0,75-1 Ltr CeCeCe + 1 Ltr Jett Mangaan

Gerst is een gewas met hoge mangaanbehoefte, voeg daarom aan elke bespuiting 1 L Jett mangaan toe.

Ziektebestrijding:
T1 bespuiting à 1-1,2 Ltr Ascra Xpro

Suikerbieten:
Zorg ervoor dat je schoon begint.
Afbranden met à 2,5-3,2 Ltr Roundup Dynamic (+ 0,25 Ltr Intake)

Voeg Intake toe voor de juiste pH, de werking van Glyfosaat neemt sterk af bij een te hoge pH van de spuitvloeistof.

Voor opkomst bij kamillegevoelige percelen à 2 Ltr Goltix SC + 0,3 Ltr Grounded.

Bij verwachte probleemonkruiden,
zoals hondspeterselie en bingelkruid + 60-80 ml Centium

Kan gecombineerd worden, let op Centium direct na zaai spuiten!

Uien:
Ook voor de uien geldt: zorg ervoor dat je schoon begint.
Afbranden met à 2,5-3,2 Ltr Roundup Dynamic + 0,25 Ltr Intake

Spuit direct na zaai op enigszins vochtige grond à 1-1,5 Ltr Stomp + 0,3 Ltr Grounded

Voor opkomst afbranden met à 2 Ltr Touchdown Quattro + 0,5-0,75 Ltr Stomp
+ 0,25 ltr Intake

Plantuien:
Na planten spuiten op enigszins vochtige grond: 1 Ltr Wing P + 0,2 Ltr AZ 500
+ 1 Ltr Stomp (of + 2 Ltr Boxer)
+ 0,3 Ltr Grounded
(Wing P DRT 90%)
(Boxer DRT 90%)

Bij opkomst op vochtige grond
bodemherbiciden aanvullen met à 1 Ltr Stomp + 1-2 Ltr Boxer + 1 Ltr Wing P + 0,3 Ltr Grounded.

Bij droog weer, op grijze grond à 0,25-0,5 Kg Lentagran + 0,15 Ltr Starane Top + 0,3 Ltr Grounded.
(500 Ltr water, grove druppel en lage druk)

Aardappelen:
Pootgoedbehandeling, controleer uw pootgoed op Rhizoctonia, zwarte spikkel en zilverschurft.

Voer indien nodig een
behandeling uit met à 0,2 Ltr Monarch / ton    of    1,5 Kg Symphonie / ton

bij het planten à 2,5 Ltr Hamerol / ton     of    7 Ltr in de veur bij planten

Monarch en Symphonie zijn bekende producten, echter Hamerol is nieuw.
Hamerol is een product op Chitinebasis en maakt de plant weerbaar tegen een breed scala aan schimmels op de knol. Het is een ‘groen’ product. Met name bij rassen die moeizaam tal maken zoals Agria, Donata en Innovator is dit product een aanrader.

Bij het poten à 25-30 Kg Powerstart Granada voor een krachtige start met een efficiënte fosfaatbemesting.

Aandachtspunt emissie gewasbeschermingsmiddelen:
Regelmatig zien wij veldspuiten rijden, de één keurig op 50 cm boomhoogte boven het gewas zonder zichtbare nevel, en de ander 1-1,5 mtr boven het gewas met een nevelwolk van 30-50 meter achter de spuit. Realiseert u zich goed dat bij een te hoge afstelling van de spuitboom boven het gewas de drift enorm toeneemt met emissie naar plaatsen waar we dat niet willen.
Helaas worden er  nog teveel restanten van akkerbouwmiddelen teruggevonden in de meetpunten van oppervlaktewater.
Met moderne middelen werkt een grovere druppel prima en drift komt niet meer op plekken waar het niet hoort! Let dus op dat u met de juiste drift reducerende dop werkt op de juiste spuitboomhoogte, zo houden we met elkaar een werkbaar middelenpakket.

Let verder goed op bij het vullen én reinigen van de spuitmachine dat er geen afvalwater kan afspoelen naar oppervlaktewater.

Kort samengevat de volgende punten om drift/emissie te voorkomen:

  • Spuiten met de juiste boomhoogte
  • Gebruik de juiste spuitdop of reducerende techniek
  • Maak gebruik van driftbeperkers zoals Antidrift
  • Let op de windsnelheid en windrichting

Korte tips:

  • Vul tijdig “mijn percelen” in en maak melding van de gewassen op de percelen waar u vóór 15 maart mest uitrijd.
  • Kijk goed naar de soort sloot of deze klopt met de breedte van de aangegeven bufferstrook.
  • Er is geen bemesting en gewasbescherming in de bufferstrook toegestaan, hier valt dus ook rijenmeststof en zaaizaadontsmetting onder uit o.a. de maisteelt.
  • Neem de tijd voor het invullen van landschapselementen en de totale opgave.

Succes met de start van uw seizoen!

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.