Akkerbouw Nieuwsbulletin 1 – 2023

Geachte relatie,

Nu de meeste lezingen achter de rug zijn en de grond droger wordt gaat het seizoen al vroeg van start. Granen, graszaad en grasland worden al bemest. Het wachten is tot de weersomstandigheden en de conditie van de grond het veldwerk toelaten.
Allereerst wat tips voor aandachtspunten die uitgevoerd kunnen worden zolang het veldwerk op zich laat wachten:

Gecombineerde Opgave
Als agrarisch ondernemer moet u elk jaar de ‘’gecombineerde opgave’’ invullen. De website van RVO zal op 1 maart geopend worden en vanaf dat moment kunt u de gecombineerde opgave invullen.
Vanaf 1 februari kunt u op uw persoonlijke portaal binnen het RVO onder het kopje ‘’percelen’’ ingetekende bufferstroken zien, deze stroken heeft het RVO zelf per perceel ingetekend. U moet voor uw eigen percelen kijken of u het met de ingetekende stroken door het RVO eens bent, zo niet kunt u hier bezwaar op maken. Tevens kunt u overige landschapselement vanaf 1 februari ook zelf aangeven, dit heeft weer te maken met de ECO-regelingen binnen het nieuwe GLB.
In het eerste jaar van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) loopt de aanmelding voor inkomenssteun en andere regelingen nog samen met de gecombineerde opgave. Deze aanmelding kunt u doen tussen 1 maart en 15 mei, later in het jaar doet u dan de definitieve aanvraag. Als voorbeeld: u geeft vanaf 1 maart op om een aantal hectare suikerbieten voor 31 oktober te rooien maar door omstandigheden kan dit niet worden gehaald, dan kan u later in het jaar opnieuw opgeven dat deze activiteit niet is gelukt.
Kortom de weg van aanvragen subsidie voor de GLB-regelingen:
Vanaf 1 maart tot 15 mei aanmelding voor de subsidies
Vanaf 15 oktober tot 30 november definitieve aanvraag

Hieronder een schematische tijdlijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Werkwijze voor aanvragen basispremie en andere betalingen 2023 (rvo.nl)

7e Actieplan Nitraatrichtlijn / Bufferzone
Het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn gaat per 1 maart in, dus de bufferzone wordt vanaf 1-3-2023 verplicht. Bufferstroken variëren van 5 meter tot minimaal 0,5 meter breed. Dit is afhankelijk van de soort waterlopen er naast uw percelen liggen. De enige afwijking hierin is als een bufferstrook groter is dan 4% van de perceel oppervlakte, in dat geval mag de strook ingekort worden, zie onderstaande tabel:

 

 

 

 

 

 

Bron: Alles over bufferstroken (rvo.nl)

Realiseert u zich in dit geval dat het gewas wat u plant of zaait en de gewasbescherming die u gebruikt op het betreffende perceel de uiteindelijke teeltvrije zone bepalen! 
Voorkom dat de bufferstrook gaat ver-onkruiden en zaai een traag groeiend mengsel naar keuze van alleen traag groeiend gras wat regelmatig gemaaid kan worden tot bloeiende (kruiden) mengsels waarmee u de biodiversiteit kunt stimuleren.

GLB / Eco-regelingen
U heeft onder tussen ook wel gehoord van de ‘’Eco-regelingen’’ binnen het nieuwe GLB, met deze Eco-regelingen kunt u een extra premie verdienen door bepaalde activiteiten uit te voeren. (Deze premie komt bovenop de basispremie en kleine landbouwers vergoeding.) Een vereiste voor deze premie is dat u op basis van de oppervlakte van uw bedrijf een bepaald aantal punten en waarden behaalt. Om meer inzicht hierin te krijgen kunt u gebruik maken van de simulatietool op de website van RVO.

Als u als akkerbouwer mee wilt doen aan de Eco-regelingen moet u 4% van uw oppervlakte uit productie nemen, dit is een vereiste. Waar kunt u deze 4% mee invullen? Dit kunt u onder andere doen met sloten die in uw eigen beheer zijn. Vervolgens kunt u bufferstroken welke in voorgaande alinea zijn benoemd gebruiken om de rest van deze 4% op te vullen. Als u deze bufferstroken voor het 4% niet productief areaal wilt gebruiken mag u deze stroken niet inkorten en blijven deze dus minimaal 3 meter breed. In onderstaande tabel kunt u zien wat u wel en niet mag doen in bufferstroken en in bufferstroken voor het niet-productieve areaal. Naast de bufferstroken en sloten in eigen beheer kunt u ook verschillende landschapselementen voor het 4% niet productief areaal gebruiken, check hiervoor de site van het RVO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Alles over bufferstroken (rvo.nl)

Erfemissiescan
Eén van de voorwaarden die de overheid aan onze branche heeft gesteld voor het op redelijk vrije wijze gebruiken en toepassen van chemische gewasbescherming is het toetsen op het eigen bedrijf van mogelijke emissierisico’s. Vul deze emissiescan in op de website www.erfemissiescan.nl. Dit kan u mooi doen voor de drukke werkzaamheden op het land beginnen.

Zomergranen
Op enkele percelen tarwe is afgelopen winter waterschade ontstaan, u kunt deze plekken opnieuw inzaaien met zomertarwe. Wanneer u overweegt zomertarwe in te zaaien willen wij u het ras Quintus onder de aandacht brengen, Quintus geeft een stabiel gewas met een goede opbrengstpotentie. Het verstrekt aanbeveling vroegtijdig te bestellen om teleurstelling te voorkomen.
Benodigde zaaizaadhoeveelheid:

  • Lichtere gronden met mooi zaaibed:                    150 kg / ha
  • Zwaardere gronden met grover zaaibed:             175 kg / ha

Mais
De vroege massarassen verkopen snel, overweegt u om dit seizoen mais te zaaien geef dit dan tijdig aan ons door. Er is van enkele rassen nog beperkt zaad beschikbaar. Overweegt u mais te zaaien op gescheurd grasland kies dan voor Force ontsmet zaaizaad! Rassen met Korit vogelafweer zijn ook nog beschikbaar.

Meststoffen
De meststoffenmarkt is de afgelopen 2 seizoenen zeer wispelturig geweest door diverse oorzaken. Met name de stikstofmarkt liet heel hoge pieken zien. Op dit moment zijn de pieken afgevlakt en lijkt de markt rustiger te zijn. Zorg dat u met name voor de eerste giften uw voorraad besteld zodat het product tijdig in huis is.

Granulaten
De situatie van een aantal granulaten tegen bodeminsecten en tegen aaltjes verandert. Hieronder per product een korte omschrijving.

– Vydate 10G: Hiervan verloopt de toelating hoogstwaarschijnlijk dit seizoen, de definitieve datum en de opgebruiktermijn moeten nog worden vastgesteld. Komend seizoen kan Vydate nog worden ingezet tegen aaltjes in o.a. aardappelen, uien, bieten en wortelen. Vydate heeft een nevenwerking tegen de larven van uienvlieg en wortelvlieg.

– Nemathorin 10G: Heeft een toelating in aardappelen tegen aaltjes en ritnaalden tot oktober 2024.

– Belem 0.8 MG: Heeft een toelating in o.a. uien, suikerbieten en wortelen tegen ritnaalden, emelten en larven van uienvlieg en wortelvlieg.

– Force Evo: Heeft een toelating in aardappelen en mais tegen ritnaalden.

Precisieteelt Plus (PT+):
Precisielandbouw iets voor u? Bij ons kunt u hier op een laagdrempelige manier mee kennismaken middels het Precisieteelt Plus systeem. Bel uw vertegenwoordiger wanneer u met één of meerdere percelen wilt meedoen. Wij zorgen dat van het betreffende perceel een bodempotentiekaart wordt gemaakt. Met deze kaart kunt u dan onder andere op variabele afstand aardappelen planten, variabele doseringen bodemherbiciden spuiten en variabele hoeveelheden compost strooien.

Wilt u ook meer rendement én een hogere kwaliteit? – Precisieteelt Plus

 

 

 

 

 

 

 

Succes met de start van uw seizoen!

Vriendelijke groet,

Team ADAgro BV.