Akkerbouw Nieuwsbulletin 11 – 2020

Bezem door de middelenkast
Voor deze actie moest u zich opgeven vóór 1 november, mocht u dit vergeten zijn dan kunt u zich nog op de digitale wachtrij plaatsen, dit moet vóór 1 december: https://www.bezemdoordemiddelenkast.nl/nb/

PT Plus
Afgelopen seizoenen hebben een aantal telers meegedaan met Precisie Teelt Plus, kortweg PT Plus. Een stukje precisieteelt aardappelen, variabele plantafstand afhankelijk van potentie van de grond, alsook verdeling van bodemherbiciden in bijvoorbeeld uien, aardappelen, wortelen en/of blauwmaanzaad. Dit liet veelbelovende resultaten zien, gelijkmatiger gewassen met goede opbrengsten. Wilt u komend seizoen ook met één of meerdere teelten meedoen geeft u dit dan aan ons door. Wij kunnen dan beginnen met de voorbereidingen.

Slakken
Let op, bij de huidige vochtige weersomstandigheden is slakkenvraat in uw graszaad of wintergraan een reële mogelijkheid, blijf uw gewas goed controleren en strooi langs de perceelsgrenzen preventief wat Sluxx slakkenkorrels.

Wintergraan
In een aantal percelen goed ontwikkelde wintertarwe vinden we soms wat luis, deze gedijen goed onder de huidige zachte weersomstandigheden en kunnen het gerstevergelingsvirus overbrengen. Controleer uw percelen regelmatig op luis! Ook onkruiden ontwikkelen met de huidige temperaturen snel. Als de omstandigheden goed zijn om te spuiten is het aan te raden om de luis te bestrijden, evt. gecombineerd met een onkruidbestrijding. Voordeel van een najaar bespuiting tegen onkruid is dat een bespuiting in het vroege voorjaar achterwege kan blijven. Hierdoor ontwikkelen wortelonkruiden gezond en kunnen later beter bestreden worden.

Kiemremming Aardappelen
Controleer uw partij aardappelen in de bewaring minimaal wekelijks op kieming en/of rot. We zien op sommige plaatsen dat de aardappelen ondanks de toegediende MH toch snel los komen. Met het nieuwe productenpakket kiemremmers is tijdig ingrijpen de enige juiste manier. Als de kiemen te lang en te dik worden is teruggrijpen moeilijk en kostbaarder.

Zaaiuien
Heeft u belangstelling voor geprimed uienzaad bespreek dit dan voor 1 december a.s. met ons. Geprimed zaad dient tijdig besteld te worden.
In de volgende nieuwsbrief ziet u de resultaten van ons demoveld 2020 en de resultaten van ons demoveld 2019 na bewaring.

Per 2021 nieuwe bepaling van de fosfaat toestand van de grond.
Een eis in het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is dat de fosfaat toestand in de grond vanaf 2021 anders bepaald wordt. Was dat voorheen P-Al (grasland) en Pw (bouwland) wordt dat miv 2021 gebaseerd op 2 indicatoren: P-Al getal  en P-CaCl getal. Dit kan gevolgen hebben voor uw gebruiksruimte.

Percelen in Grondwater Beschermingsgebieden
Afgelopen winter heeft de NVWA aangekondigd meer te gaan controleren op o.a. toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen in Grondwater Beschermingsgebieden. Dit om de veiligheid van ons drinkwater te waarborgen. Afgelopen seizoen is dat dan ook op diverse plaatsen gebeurt. Er werd gekeken of er geen Gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die geen toelating hebben in voorgenoemde gebieden. Het is van belang dat u nagaat of u percelen in deze gebieden hebt liggen. Is dat het geval breng deze dan met ons in kaart, zodat wij als adviseur en uw loonwerker voorafgaande aan het nieuwe seizoen kunnen bespreken welke middelen toegelaten zijn. Dit geeft duidelijkheid en middels een planmatige aanpak uiteindelijk het beste resultaat. Dit werkt voor alle betrokken partijen beter.

Gewasbeschermingsmonitor
Let op, vergeet niet uw teeltregistratie volledig in te vullen na oogst. Ook het monitoren in de bewaring en evt ongediertebestrijding moeten worden geregistreerd!

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, bij vragen graag reactie.

Vriendelijke groet,
Team ADAgro