Akkerbouw Nieuwsbulletin 1 – 2022

Geachte relatie,

Inmiddels zijn er een aantal weken verstreken in het nieuwe jaar en voorbereidingen voor het komende teeltseizoen worden getroffen. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van een aantal punten.

Mais zaaien op zand en Lössgronden:

  • Percelen dienen aangemeld te worden in de periode van 1 Januari tot  15 Februari 2022. Wijzigingen ( alleen afmelden van percelen ) kunnen doorgegeven worden tot 14 maart 2022.
  • Het uitrijden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op bouwland waar mais geteeld gaat worden is pas toegestaan vanaf 15 maart 2022.
  • Mais zaaien op gescheurd grasland, dan mag u dit jaar 85 kg N minder per ha gebruiken (was 65 kg), dit als gevolg voor de latere inzaai van vanggewassen 2021. (wordt nog wettelijk vastgelegd)

Geldigheid bodemanalyses

Hieronder ziet u een overzicht tot wanneer bodemanalyse geldig zijn voor berekening van de gebruiksruimten  fosfaat;

Dag van het bemonsteren Geldig tot en met
16 mei 2018 t/m 15 mei 2019 15 mei 2022
16 mei 2019 t/m 15 mei 2020 15 mei 2023
16 mei 2020 t/m 31 december 2020 15 mei 2024

Teeltvrije zone

De teeltvrije zone is verplicht. De breedte van de teeltvrije zone hangt af van het gewas dat geteeld wordt, de driftreductie en welke middelen gebruikt gaan worden in de teelt. Hieronder ziet u de tabel van de breedtes van de teeltvrije zone bij een driftreductie van 75% bij 3 bar spuitdruk.

Gewas Breedte teeltvrije zone
Akkerbouw; aardappelen, uien 150 cm, tenzij het etiket anders vermeld!
Vollegrondsgroente; aardbei, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen Bij gebruik van spuittechniek van ten minste 90% driftreductie is de teeltvrije zone 100 cm, tenzij het etiket anders vermeld!
Bollenteelt; bloembollen en -knollen Bij gebruik van een handmatig aangedreven handgedragen spuit is de teeltvrije zone 50 cm
Sierteelt; vaste planten en in neerwaartse richting bespoten boomkwekerijgewassen Bij toepassing van een emissiescherm op insteek of biologische teelt is de teeltvrije zone 0 cm
Langs een aantal watergangen in Nederland geldt een teeltvrije zone van 500 cm
Akkerbouw- en ruwvoergewassen; granen, grasland, mais, graszaad, suikerbieten, cichorei en overige niet genoemde gewassen Teeltvrije zone 50 cm
Boomkwekerijgewassen ( in op- of zijwaartse richting bespoten) 500 cm

Zomergranen

Waar u nog een perceel zomertarwe moet inzaaien kunt u wellicht in de komende weken aan de gang zodra de grond droog genoeg is, wij hebben het ras Quintus op voorraad liggen, Quintus is vroegrijp gezond stevig en goed opbrengend. Als u tijdig besteld is er voldoende beschikbaar.

Benodigde zaaizaadhoeveelheid bij DKG 35-39:
– Op grond met een redelijke structuur: 125-135 kg per ha
– Op zwaardere kleigronden die nog geploegd moeten worden; 150-175 kg per ha
– Wanneer gespit-zaait wordt; 175 kg per ha

Precisieteeltplus

Precisielandbouw wordt steeds meer gebruikt in de akkerbouw. Met een variabele toepassing zien wij uit proef-rooiingen dat er een meeropbrengst te behalen is.

Variabel poten
De focus ligt op het sturen naar een optimaal stengel- en knolaantal op de juiste plek in uw perceel. Door het verzamelen van data in de afgelopen 5 jaar, kunnen wij u adviseren hoe u dit het beste kan aanpakken. Wij hebben gegevens van diverse rassen. Als u interesse heeft, is er ook voor u de optie om deze te laten analyseren door een kiemproef.

Variabel spuiten
Bodemherbiciden spelen een steeds groter rol in de aanpak van de onkruidbestrijding, met name in de teelt van uien. Door variabel te doseren op basis van een bodempotentiekaart, kan gewasremming op lichtere grond voorkomen worden. Hierdoor is er een besparing van middelen te realiseren in combinatie met een gelijkmatig groeiend gewas. Dit geeft een positief resultaat op opbrengst en kwaliteit.
Wilt u meer informatie over precisieteeltplus neem dan contact met ons op.
https://www.youtube.com/watch?v=AdBKTWPFjGc&t=120s

Kunstmest

We zien bij een aantal bedrijven dat er nog geen kunstmest gekocht is vanwege de hoge prijzen.  Wat we vanuit de markt zien en horen is dat dit de prijsvorming de eerste maanden niet lijkt te gaan veranderen. Wat wel een mogelijk probleem wordt is de logistiek, zodra de eerste gift in de diverse gewassen en grasland op het land ligt, zal het tempo van productie bepalend zijn of de schuren van de groothandel bijtijds vol liggen voor aardappelen, uien en tweede strooi graan en grasland. Ons advies is: zorg voor een buffer zodat u nooit misgrijpt. De kans dat de prijs fors daalt lijkt klein! Ook willen wij u wijzen op mogelijke alternatieven voor de bemesting van uw gewassen:

  • Toevoegen spuiwater of mineralenconcentraat  aan mest om zo in één werkgang meer direct opneembare stikstof te geven.
  • Wij willen u attenderen op de mogelijkheid om in diverse gewassen een basisbemesting van 80% uit Stikstof via de wortel te geven en de rest via bladopname. Voorbeelden hiervan zijn bijmesten van tarwe/gerst met EffiecieNt 18 bij de afrijpingsziektebespuiting of bijmesten van aardappelen met Powerleaf Quattro Plus. Graag denken wij mee over de optimale bemesting bij het maken van uw bemestingsplan.
  • Voor de eerste start van een gezond groeiend gewas is het bij de hoog renderende gewassen aan te raden een granulaat mee te geven bij zaaien of poten. De granulaten van de Powerline blinken uit door een uitmuntende opneembaarheid terwijl deze door een coating niet vastgelegd worden door de grond.                   Bij de teelt van aardappelen raden wij het gebruik van PS Granada aan voor een optimale knolzetting, deze is ook zeer geschikt voor mais. Voor fijnzadige gewassen zoals ui en wortel is Powerstart Misema een uitstekend product voor een optimale wortelstimulering zonder enig zout. Voor de teelt van mais op derogatiebedrijven is er Powerstart Azul, deze bevat fosfaat uit gerecyclede grondstoffen en mag daarom op derogatiebedrijven ingezet worden.

Korte tips

  • KBA licentie; In juli 2021 zijn alle gekoppelde KBA-licenties ontkoppeld van de spuitlicentie. Vele van u had dit voor die tijd zelf al gedaan en daarbij een duplicaat-pas aangevraagd. Voor diegene waarvan de spuitlicentie en/of de KBA-licentie vanaf juli 2021 is vernieuwd voor 5 jaar en de ontkoppeling door Erkenningen is geregeld, ontvangen enkel de nieuwe spuitlicentie (uitvoeren of bedrijfsvoeren gewasbescherming) als fysieke pas thuis. De KBA-licentie wordt NIET als losse pas meegestuurd. Uw nieuwe KBA-licentie bestaat wel, deze kunt u terugvinden via www.erkenningen.nl, als u het nummer middels een schermafdruk aan ons mailt is dit voldoende. Indien gewenst kunt u alsnog een duplicaat-pas aanvragen. Als u de App van Bureau Erkenningen download op uw telefoon en daarop met uw gebruikersnaam en wachtwoord inlogt, dan is dit ook voldoende om de KBA licentie aantoonbaar te hebben. Om Rodenticiden te kunnen kopen, hebben wij het nieuwe KBA-licentienummer en de vervaldatum nodig.
  • Teeltregistratiesystemen zoals Agrovision en Dacom kunnen gekoppeld worden met ons. Hierdoor kunnen wij meekijken in de registratie en daarbij ook gerichter advies geven. Tevens zijn de bonnen dan gekoppeld aan uw systeem.
  • Zorg dat het filter van uw masker vernieuwt wordt voor het seizoen, en controleer uw handschoenen, nieuwe producten kunt u bij ons bestellen. Kortom zorg dat uw Persoonlijke Beschermingsmiddelen op orde zijn alvorens het seizoen begint.
  • Akkerranden/bloemenranden divers in 1 jarig of  meerjarige mengsels/soorten verkrijgbaar. Wij leveren op maat wat bij uw bedrijfsvoering past.