Nieuwsbulletin Akkerbouw

De oogst komt er weer aan, of is zelfs al begonnen. Om de vruchtbaarheid van onze grond in stand te houden of te verhogen is het van belang om na het oogsten een groenbemester te zaaien. Als u naast het in stand houden of verhogen van de vruchtbaarheid van uw grond, ook aan de vergroeningseisen wilt voldoen, zijn er nog extra regels waar u zich aan moet houden. Deze regels zijn:

  • Voor dat u gaat zaaien de zaaidatum aanpassen/doorgeven bij RVO.nl anders geldt de eerste melddatum als startdatum voor de 10-weken termijn;
  • U bent verplicht 75% van de aanbevolen hoeveelheid zaaizaad te gebruiken (CSAR);
  • Gebruik van eigen zaaizaad is niet toegestaan;
  • De groenbemester dient altijd een mengsel te zijn en wordt berekend met een factor 0,3;
  • Het mengsel dient minimaal 10 weken op het land te staan;
  • Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet toegestaan tot en met 31 december;
  • Bij gras onderzaai in graan is gewasbescherming wel toegestaan;
  • Drijfmest op bouwland mag op alle grondsoorten worden aangewend tot 1 september  als uiterlijk 31 augustus van hetzelfde jaar een groenbemester wordt geteeld;
  • Etiketten en facturen van geleverd zaaizaad dienen 5 jaar in uw administratie bewaard te worden.

Wij kunnen zowel losse componenten, als GLB-ready mengsels leveren. Die ook voor voederwinning gebruikt kunnen worden.

De GLB-Ready mengsels die wij op voorraad hebben zijn:

BCA Nemamix vroeg
De combinatie van het BCA1 resistente Bladrammenas , Adios met Gele Mosterd. Ideaal daar waar de keuze altijd al viel op een maximale reducering van bietencysteaaltje. Uiterlijke zaaidatum van BCA Nemamix vroeg is eind augustus en advies zaaizaadhoeveelheid is 25 kg/ha. Benodigde startgift voor slagen groenbemester is 60 – 70 kg zuivere stikstof uit dierlijke mest of kunstmest.

BCA Nemamix Laat
De Combinatie van een resistente Gele Mosterd aangevuld met een resistente Bladrammenas maakt deze mix tot de beste combinatie bij late zaai. Ook als er juist wordt gekozen voor een groenbemester die door vorst snel afsterft is deze mix de juiste keuze. Uiterlijke zaaidatum van BCA Nemamix laat is eind september en advies zaaizaadhoeveelheid is 20 -25 kg/ha. Benodigde startgift voor slagen groenbemester is 40 – 60 kg zuivere stikstof uit dierlijke mest of kunstmest.

TerraLife BetaMaxx TR
Zeer breed mengsel met diverse verschillende gewassen; Tillage Rammenas, Klaver, Erwten, Facelia, Niger, Japanse haver en Zomerwikke. De diepwortelende Tillage Rammenas vriest ‘s winters kapot en laat zuurstof in de bodem toe, waardoor de bodem in het voorjaar sneller opwarmt. Is een mengsel wat gekozen kan worden, als het activeren van bodemleven als zeer belangrijk wordt beschouwd. Uiterlijke zaaidatum is eind augustus en advies zaaizaadhoeveelheid 40 kg/ha. Benodigde startgift voor slagen groenbemester is 40 – 60 kg zuivere stikstof uit dierlijke mest of kunstmest. Deze mix is met name geschikt als groenbemester vooraf aan de bietenteelt.

Groenmix
Een grassenmengsel bestaande uit meerdere verschillende grassoorten. Levert ook bij late zaai in korte tijd veel organische stof. Uiterlijke zaaidatum van Groenmix is eind oktober en minimale zaaizaadhoeveelheid 30 -50 kg/ha.

Verder zijn Gele mosterd, Japanse Haver en Italiaans raaigras uit voorraad leverbaar.
Let altijd op dat de keuze van uw groenbemester bij uw bouwplan en bij de beheersing van uw schadelijke aaltjes past.

Voor verdere vragen of meer informatie staan wij natuurlijk altijd voor u klaar!